Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Om forskningsfeltet

Gruppen har en visjon om å være et levende og synlig forskningsmiljø som bidrar til økt kunnskap og forståelse av fysioterapeutiske virkemidler innenfor fagfeltet nevrorehabilitering, både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedinnhold

Målet er å utforske og bidra til utvikling og videreutvikling av behandlingsmetoder og rehabiliteringsformer til beste for pasienter med nevrologiske lidelser. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på målrettet behandling og å evaluere effekt av behandlingen. Som grunnlag for slike studier vil det også arbeides med videreutvikling av måle- og evaluerings- metoder for å fange opp endring i aktuelle funksjonsaspekter. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) skal benyttes aktivt for å sikre fokus på ulike funksjonsaspekter.