Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Om forskning

Studiene inkluderer pasienter med hjerneslag, locked-in syndrom, multippel sklerose (MS) og cerebral parese (CP). Ulike former, omfang og intensitet av aktiviteter og fysisk trening blir prøvd ut, og omgivelsenes betydning for funksjonsutviklingen blir også undersøkt.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen er for tiden involvert i en omfattende tverrfaglig randomisert kontrollert studie hvor betydningen av tidlig utskriving fra sykehuset til hjemmet hos pasienter med hjerneslag undersøkes. Det benyttes målemetoder som gjør det mulig å vurdere den fysiske funksjonsevnen mer inngående enn det som er gjort i tidligere studier. Flere enkeltstudier gjennomføres med utgangspunkt i denne studien.

I en studie sammenlignes effekt av Modifisert Constraint-Induced Movement Therapy (mCIMT) og bimanuell trening hos pasienter med affeksjon av hånd- og armfunksjon etter hjerneslaget. Det er nylig gjennomført en randomisert kontrollert studie hvor effekt av funksjonell styrketrening ble sammenlignet med tradisjonell funksjonstrening hos pasienter med hjerneslag.

Gangfunksjon på gulv hos pasienter etter hjerneslag vurderes med spesiell fokus på modulering av hastighet. I samme studien måles tilvenningstid nødvendig for denne pasientgruppen for å oppnå stabil gange på tredemølle, og hvordan gange hos pasienter etter slag påvirkes av grad av kroppsvektavlastning og ganghastighet.

Effekt av tredemølletrening for pasienter med betydelige gangproblemer etter hjerneslag blir også sammenlignet med tradisjonell funksjonstrening i en RCT studie, og tredemølletrening med kroppsvektavlastning blir også prøvd ut i en forløpsstudie hos pasienter etter locked-in syndrom.

I en crossover studie hvor pasienter med MS er behandlet etter Bobath konseptet, blir det undersøkt om behandlingssted og klima har innvirkning på effekt av behandlingen.

I en forløpsstudie av barn med CP, hvor barna fungerte som sin egen kontroll, er effekt av kortvarig, men intensiv trening i grupper prøvd ut.