Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Professor Anne Elisabeth Ljunggren utnevnt til Ridder 1. klasse

H.M. Kongen har utnevnt professor Anne Elisabeth Ljunggren, seksjonsleder ved Seksjon for fysioterapivitenskap, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes samfunnsinnsats innen helse.

Hovedinnhold

Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Ljunggrens innsats innen fysioterapi ved blant annet å utvikle metoder for smertevurdering og kroppsundersøkelser. http://www.kongehuset.no/c26939/nyhet/vis.html?tid=80543

Ljunggren er utdannet fysioterapeut fra Oslo i 1964 og har hatt variert klinisk praksis i Norge, Danmark og Sverige, blant annet på Karolinska sjukhuset og Rikshospitalet. Hun disputerte for den filosofiske doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1977 og var den første fysioterapeuten i Norge som tok doktorgrad. Etter en tid med postdoktoralt stipendium, arbeidet hun ved Ullevål Universitetssykehus i Oslo. Fra 1989 ble hun knyttet til Universitetet i Bergen. Hun var først professor II og ble i 1995 kallet til professor I i fysioterapivitenskap, og tilsatt som seksjonsleder for Seksjon for fysioterapivitenskap ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Universitetet i Bergen var et av de første i Europa som opprettet hovedfag innen fysioterapi, og det ble Elisabeth Ljunggren som bygget opp dette faget på universitetsnivå. Dette er en nasjonal pionerinnsats som siden har fått store ringvirkninger. Fra en situasjon da fysioterapi i hovedsak var et praktisk yrke, har hun bygget opp et levende forskningsfelt og har veiledet til sammen 10 doktorander fram til disputas og 20 hovedfag/mastergradsstudenter til fullføring. Under hennes ledelse har studieretningen fysioterapivitenskap uteksaminert nærmere 200 hovedfag/ mastergradsstudenter og 10 doktorgradskandidater. Ljunggren har også gjort en betydelig innsats innen nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til motorisk kontroll og smerte innen muskel- og skjelettlidelser, i tillegg til utviklingen av forskjellige måle- og evalueringsmetoder innen fysioterapi.

Fra 2004 har hun vært æresmedlem i Norsk fysioterapeutforbund i tillegg til at hun har mottatt nasjonale og internasjonale hedersbevisninger, deriblant Volvoprisen for ryggforskning i 1992. Ljunggren er også mye benyttet som medlem av nordiske forskningsutvalg og ulike styringsgrupper, og er populær som medlem av bedømmelseskomiteer for professorater og doktoravhandlinger i Norden. Hun sitter i redaksjonsutvalget i flere nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Ljunggren har gjort et stort nybrottsarbeid ved å etablere vitenskapelig forskning innen et område hvor forskningsinnsatsen historisk sett ikke har stått i rimelig forhold til områdets store samfunnsmessige betydning. Lidelser i muskel- og skjelettsystemet er et felt der helsearbeidere ofte kommer til kort på grunn av utilstrekkelig kunnskap. Derfor er det av største betydning å fremme forskning for å utvikle og kontrollere vitenskapelig baserte behandlingsmetoder. Hennes innsats er internasjonalt kjent og vil på lengre sikt kunne få store konsekvenser for folkehelsen.

Blant Anne Elisabeth Ljunggren mest fremragende personlige egenskaper er å se andre menneskers kvaliteter og med raushet heve disse frem i lyset. Slik har hun også gjort Seksjon for fysioterapivitenskap til et produktiv og kreativt lærings- og forskningsmiljø.

Våre varmeste gratulasjoner til deg, Elisabeth!