Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Ny doktorgrad

Kropp, identitet og fortelling

Randi Sviland disputerte 11. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study.”

Bilde av Løgstrup, Braatøy og Ricoeur
Foto/ill.:
Randi Sviland

Hovedinnhold

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er utviklet for behandling av lidelser med langvarige muskulære spenningstilstander, en praksis i grenselandet mellom medisin og psykologi. Grunnlaget for denne fysioterapitilnærmingen vokste frem i samarbeidet mellom fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen og psykiater Trygve Braatøy i Norge på 1940-50-tallet.

Avhandlingen har to deler. Første del består av tre artikler som er basert på fortolkning av Trygve Braatøy’s tekster i lys av Knud E Løgstrups filosofi om sansning. Del to består av to kliniske studier basert på henholdsvis journalnotater fra en langvarig terapiprosess og på pasienterfaringer formidlet i gruppeintervjuer.  Grunnlagsforståelsen for psykomotorisk fysioterapi utdypes i begge studier ved hjelp av Braatøys tenkning, Løgstrups filosofi om sansning og Ricoeurs filosofi om fortelling, tid og identitet.

Avhandlingen belyser hvordan den muskulære omstillingen av holdning, bevegelse og pust, som kjennetegner behandlingen, også virker som omstemming i sansningen og omstrukturering av tid og pasientenes fortelling om seg selv. Den viser hvordan identitet kan fremtre mer sanselig jordbunnet i kroppslig tilstedeværelse her og nå, med økt støtte til å bære tidligere erfaringer. Nye kroppslig baserte erfaringer og erkjennelser ser ut til å kunne gi håp om nye muligheter for livsutfoldelse i fremtiden. Avhandlingen fremhever at en slik inngripende omstilling er en prosess som tar tid. Den forutsetter tillit og fortrolighet. Når krenkelse av nettopp tillit og fortrolighet er vevd inn i, og årsak til spenningstilstanden, er endring avhengig av å få ta den tiden det tar. For noen kan det ta flere år

Prøveforelesning:

Oppgitt tema: "I hvilken utstrekning og på hvilken måte kan avhandlingens bidrag til den teoretiske underbyggelsen av norsk psykomotorisk fysioterapi veilede og utvikle denne terapeutiske praksis?"

Onsdag 11. juni, kl. 10:15

Disputas:
Onsdag 11. juni, kl. 13:15

 

Sted: Bygg for biologiske basalfag, auditorium 1, Jonas Liesvei 91


Kontaktpersoner:
Randi Sviland, e-post: randi.sviland@igs.uib.no