Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Disputas

Hjerneslag og balanse

Bente Gjelsvik disputerte fredag 19. september 2014 for PhDgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Trunk control in stroke. Aspects of measurement, relation to brain lesion and change after rehabilitation.

Hjerneslag
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

 

Balanse er en viktig forutsetning for fysisk aktivitet. Mange personer har nedsatt balanse etter gjennomgått hjerneslag, hvilket kan føre til problemer med å utføre daglige aktiviteter. Trunkal kontroll, dvs. stabilitet og bevegelsesevne i bolen og bekkenet, synes å være spesielt viktig for balanseevnen. Gjennom tre studier belyser avhandlingen forskjellige sider ved balanse, trunkal kontroll og gange hos pasienter etter akutt hjerneslag. En test for undersøkelse av trunkal kontroll, Trunk Impairment Scale, ble i første studie oversatt til norsk etter anbefalte retningslinjer, og undersøkt for måleegenskaper. Sammensetningen av deltestene og skåringsmåten ble endret, og måleegenskaper viste seg tilfredsstillende. I den andre studien ble sammenhengen mellom trunkal kontroll og lokalisering av hjerneslaget etter lesjoner i midtre hjernearterie undersøkt. Dårligere trunkal kontroll ble funnet hos pasienter med flere hjerneslag sammenlignet med de som kun hadde ett, og etter slag i et bestemt område av høyre hjernehalvdel sammenlignet med venstre. Imidlertid er datamaterialet for lite til å trekke sikre konklusjoner om sammenhenger. I den siste studien sammenlignet vi balanse, trunkal kontroll og gange hos pasienter som hadde fått tre forskjellige rehabiliteringsforløp etter utskriving fra slagenhet på sykehus direkte til hjemmet; to modeller med tverrfaglig behandling enten hjemme eller i dagsenter (intervensjonsgrupper), og tradisjonell behandling (kontroll). Pasientene hadde relativt god balanse i utgangspunktet, og vi fant ingen forskjell i endring mellom gruppene etter 3 måneder. Imidlertid viste pasientene i intervensjonsgruppene en tendens til bedre trunkal kontroll og gange enn de som fikk tradisjonell behandling.

 

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.09.2014 kl. 10.15. Oppgitt emne: Evidence based physiotherapy in rehabilitation of stroke patients.
Sted: Aud 1, BBB, Jonas Lies vei 91

 

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.09.2014, kl. 12.15, Aud 1, BBB, Jonas Lies vei 91.

 

Kontaktperson
Bente Gjelsvik, mobil: 48044422; e-post: bgje@helse-bergen.no