Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Fysioterapeuters takstbruk

Økonomiske incentiver eller faglige vurderinger for å velge gruppebehandling?

Har økonomiske incentiver fått fysioterapeuter til å satse mer på gruppebehandling? Artikkelen til Professor Jan Magnus Bjordal og medforfattere skaper debatt.

kort terminal for bankkort
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

 

I fagartikkelen publisert i Fysioterapeuten nr. 9 undersøker Bjordal, Lygren, Fjell Naterstad, Haslerud og Joensen avtalefysioterapeuters takstbruk fra 1984 – 2008.  Resultatene viser at takstbeløpene for spesialkompetanse(manuellterapi og psykomotorisk behandling) samt maksimalt timehonorar ved gruppebehandling viste en samlet sterkere økning enn andre takstkategorier i perioden. Takstfrekvensanalysene viste at fysioterapeuter undersøkte mindre og ga mindre individuell behandling i siste del av perioden. I 2008 ble 22,8 prosent av fysioterapipasientene behandlet i grupper. Større endringer i takstbeløp (>20 prosent) var assosiert med endringer i takstfrekvens og derved endring av klinisk praksis.

Forfatterne konkluderer med at avtalefysioterapeuters praksis viser en avtakende bruk av takster for individuell undersøkelse, individuell behandling og fysikalske behandlingsformer, mens gruppebehandling og manuellterapi brukes hyppigere. Det ble identifisert økonomiske incentiver i takstsystemet, særlig i favør av gruppebehandling. Analysen antyder en mulig utvikling i retning av to ulike roller for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, en rolle (eventuelt med spesialkompetanse) som hands-on-behandler for individuelle pasienter og en rolle som treningsinstruktør for grupper. Bjordal og medforfattere etterlyser en debatt om fysioterapeutenes roller i primærhelsetjenesten.

Les om saken på nettsiden til Fysioterapeuten: http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/God-oekonomi-i-gruppetrening

Les hele artikkelen her: http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/En-takstbasert-an...

Saken ble også diskutert videre i papirutgaven til Fysioterapeuten 10.14