Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Ny publikasjon

Funksjonsvurdering av helsearbeidere med muskel- og skjelettplager som er fullt, delvis eller ikke sykmeldt

Mens tidligere studier har vektlagt betydningen av psykososiale forhold for arbeidsdeltakelse, viste denne studien at redusert fysisk funksjon var sterkere assosiert med å være sykmeldt enn psykososiale forhold.

Health care worker
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Forfattere T Ask,   JS Skouen,  J Assmus,  A Kvåle
J Occup Rehabil. 2014 Nov 27. [Epub ahead of print]

Kontakt: e-mail: tove.ask@igs.uib.no

Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

 

Abstract         

 Formål: Muskel- og skjelettplager utgjør et betydelig problem for  pasienter og samfunn og er ofte assosiert med funksjonsbegrensinger og sykefravær. Målet med studien var å beskrive selvrapportert og fysisk testet funksjon hos helsearbeidere med muskel- og skjelettplager og hvordan funksjonen var assosiert med arbeidsdeltakelse.

Metode: Fra januar 2012 til desember 2013 gjennomførte vi en tverrsnitts- studie hvor 250 helsearbeidere med langvarige muskel- og skjelettplager gjennomgikk en funksjonsevaluering med standardiserte spørreskjema og fysiske tester. Forskjeller mellom gruppene (fullt sykmeldt, delvis sykmeldt og ikke sykmeldt) ble analysert for kategoriske data (Kji-kvadrat eksakt test) og kontinuerlige variabler (Kruskal-Wallis og Mann-Whitney U tester).  Logistisk regresjonsanalyse ble utført for å utforske hvilke faktorer som var assosiert med å være sykmeldt.  

Resultat: Deltakerne som var fullt sykmeldte hadde signifikant lavere fysisk funksjonsnivå, både selvrapportert og testet, sammenliknet med gruppen som ikke var sykmeldt.  Logistisk regresjon viste at lavere (dårligere) skår på fysisk dimensjon av SF-12 Health Survey (SF-12) og en høy løfte-test var signifikant assosiert med å være fullt sykmeldt.  (OR 0.86, p < 0.001) (OR 0.79, p = 0.002). Den fysiske dimensjonen av SF-12 var den eneste variabelen som var assosiert med å være delvis sykmeldt (OR 0.91, p = 0.005).

Diskusjon og konklusjon: Mens tidligere studier har vektlagt betydningen av psykososiale forhold for arbeidsdeltakelse, viste vår studie at redusert fysisk funksjon var sterkere assosiert med å være sykmeldt enn psykososiale forhold. Dette kan ha sammenheng med at deltakerne hadde et krevende fysisk arbeid og ikke var langtids-sykmeldt. Helsearbeidere som var fullt sykmeldt på grunn av muskel- og skjelettplager hadde redusert fysisk funksjon, selvrapportert og testet, sammenliknet med dem som ikke var sykmeldt.