Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Ny publikasjon

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre - en randomisert kontrollert studie

I denne første randomiserte kontrollerte studien på hverdagsrehabilitering i Europa, ble hverdagsrehabilitering funnet til å være en bedre intervensjon enn standard behandling.

Eldre dame lager mat
Foto/ill.:
Kristin Skrede og Brita C. Aaslie-Fjell

Hovedinnhold

Forfattere: Hanne Tuntland, Mona Kristin Aaslund, Birgitte Espehaug, Oddvar Førland og Ingvild Kjeken

Det har vært økende interesse for hverdagsrehabilitering i Norge i de siste årene og mange kommuner har innført denne formen for rehabilitering uten robust evidens for at den er effektiv. Målet med denne studien var å undersøke effekten av hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre sammenlignet med standard behandling, når det gjelder utførelse av daglige aktiviteter, fysisk funksjonsevne og helserelatert livskvalitet.

Dette er en parallellgruppe randomisert kontrollert studie uført i en landlig kommune i Norge. Sekstien hjemmeboende eldre personer med funksjonsfall ble randomisert til intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen deltok i en 10-ukers multikomponent intervensjon. The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ble brukt for å måle selvopplevd utførelse av daglige aktiviteter og tilfredshet med egen utførelse. Fysisk funksjonsevne og helserelatert livskvalitet ble også undersøkt. Deltakerne ble kartlagt ved oppstart, 3 måneder og 9 måneder.

Det ble funnet signifikant forbedring i gjennomsnittskår i favør av COPM utførelse ved 3 måneder, 9 måneder og samlet over hele perioden, samt for COPM tilfredshet ved 9 måneder og samlet. Det ble ikke funnet signifikante gruppeforskjeller når det gjelder COPM tilfredshet ved 3 måneder, fysisk funksjonsevne og helserelatert livskvalitet.

Et 10-ukers hverdagsrehabiliteringsprogram resulterte i bedre utførelse av daglige aktiviteter og tilfredshet med egen utførelse på lang sikt, men ikke for de andre utfallene som ble målt. Intervensjonen ble gitt til en skrøpelig, eldre populasjon, som likevel viste bedring på tross av at ingen ekstra tidsressurser ble tildelt.

Les mer her: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/15/145