Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium
PETREMAC

Persontilpasset brystkreftbehandling

PETREMAC-studien er en forskningsstudie med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert brystkreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten, som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden.

Behandlingsløp PETREMAC
Foto/ill.:
UiB

Bakgrunn

Sammenlignet med andre typer av kreft har vi innen brystkreftforskningen kommet svært langt i å forstå hvilke ulike undertyper av brystkreft som finnes og hvor stor betydning dette har for prognose og effekt av behandling.

Videre har forskning på genfeil og proteinuttrykk i brystkreftsvulster kartlagt i stor grad hvilke molekylære forandringer som karakteriserer de ulike undertypene, slik at vi har identifisert mange nye målmolekyler som vi kan rette inn behandling mot i årene fremover. Det vil derfor være viktig å kjøre videre kliniske studier for å teste ny, persontilpasset behandling med nye målrettede medikamenter i årene fremover.

Videre vil, i de fleste tilfeller, målrettet behandling gi langt mindre bivirkninger enn standard cellegiftbehandling, hvilket er svært viktig for denne pasientgruppen m.t.p. livskvalitet og seinskader. Dette gjelder både når en har metastatisk sykdom og mottar livsforlengende behandling og for dem som mottar kurativ behandling for brystkreftsykdommen. Det kan også i økende grad brukes molekylære analyser av svulsten hos den enkelte pasient til å si om de trenger cellegiftbehandling eller ikke hos dem som er i en kurativ situasjon.

Forskningsstrategi

Brystkreftgruppen i Bergen har siden tidlig på 1990-tallet kjørt kliniske studier med ulike typer cellegiftbehandling for pasienter med høyrisiko, lokalavansert brystkreft. Vi har således en betydelig erfaring med kliniske studier i denne pasientgruppen, og har høstet en anseelig mengde brystkreftbiopsier og kliniske pasientdata som vi kan bruke som bakgrunnsmateriale i nye studier. Erfaringen vi har med genanalyser av pasientbiopsier, med kort analysetid og en kompetent stab av laboranter og molekylærbiologer i gruppen, gjør at vi kan inkludere pasienter, biopsere svulsten og bruke resultatet av analysen prospektivt i pasientbehandlingen.

For å treffe bedre med behandlingen enn dagens standardbehandling ønsker vi å persontilpasse brystkreftbehandlingen i videre kliniske studier da vi vet at brystkreft består av ulike subgrupper med svært ulik biologi. Ved å biopsere svulstene før-under-etter behandlingen og bevare svulstmaterialet med høy kvalitet (RNA kvalitet i flytende nitrogen) vil vi i studiene våre ha det beste utgangspunkt for å finne genforandringer eller proteinforandringer som kan forteller hvorfor pasienter har effekt eller ikke av persontilpasset terapi. Gjennom persontilpasset behandling ønsker vi også å redusere bivirkninger og seinskader av kreftbehandlingen ved å ta bort behandling med lite eller ingen effekt.

 

Forskningsprosjekter

PETREMAC studien

https://helse-bergen.no/kliniske-studier/brystkreft-petremac-persontilpa...

PETREMAC studien er en klinisk studie der vi gir pasienter med høyrisiko, lokalavansert brystkreft persontilpasset behandling. Mens standardbehandlingen av slike pasienter i dag består i samme cocktail av cellegift uavhengig av brystkreft subgruppe, gir vi i PETREMAC studien individuelt tilpasset behandling basert på flere ulike molekylære karakteristika i svulsten. Utfra dette allokeres pasienten til 8 ulike studiearmer (se figur).

PETREMAC studien har inkludert 200 pasienter og fullførte inklusjon i August 2018. Pasientene følges nå videre m.t.p. respons på behandling, bivirkninger og overlevelse. Samtidig pågår for øyeblikket et omfattende arbeid med full gensekvensering, proteinanalyser av biopsiene som er tatt før-under-etter behandling i de ulike studiearmene, for å finne prediktive biomarkører som kan peke på hvilke svulster som virker/ikke virker ved de ulike typene av behandling.

PETREMAC studien ledes av Hans Petter Eikesdal, som nasjonal, koordinerende utprøver (principal investigator), sammen med Per Eystein Lønning som prosjektleder, og Stian Knappskog som leder av laboratoriearbeidet i studien. Studien har nasjonalt omfang, og pasienter har blitt inkludert fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, PI: Egil S. Blix), St. Olavs Hospital i Trondheim (PI: Steinar Lundgren), Førde sykehus (PI: Geirfinn Vagstad), Haukeland Universitetssjukehus (HUS, PI: Hans P. Eikesdal), Haugesund sjukehus/Helse Fonna (PI: Helge Espelid), Stavanger Universitetssjukehus (SUS, PI: Bjørnar Gilje), og Akershus Universitetssykehus (Ahus, PI: Jürgen Geisler). Videre er sentral patologilaboratorium for studien ved Avd. for patologi, SUS (PI: Emiel Janssen), og der er et eget sub-prosjekt i studien der man undersøker pasientene med PET-MR av brystet (NTNU, PI: Tone Frost Bathen).

Som del av PETREMAC prosjektet har to av forskerne i Brystkreftgruppen i Bergen sine forskningsprosjekt;

Post doc Synnøve Yndestad studerer de molekylære karakteristika som ligger til grunn for respons eller resistens mot behandling for pasienter med trippel-negativ brystkreft som fikk behandling i Arm G eller H i PETREMAC studien.

PhD stipendiat Christina Clausen studerer de molekylære karakteristika som ligger til grunn for respons eller resistens mot behandling for pasienter med hormonreseptor postiv, HER2 negativ brystkreft som fikk behandling i Arm A i PETREMAC studien.

p53 bryst-studien

https://helse-bergen.no/kliniske-studier/brystkreft-og-p53-genfeil-cellegiftbehandling-med-cyclofosfamid

p53 bryst-studien studerer hvordan genfeil i TP53 påvirker respons på høydose cyclofosfamid cellegift hos pasienter med brystkreft. Dette er derfor også en studie på persontilpasset behandling der vi vil identifisere molekylære karakteristika i brystkreftsvulsten som kan predikere for respons på denne spesielle typen cellegift. Grunnlaget for valg av denne cellegiften er pilotstudier vi har gjort her i Bergen som viser at pasienter med brystkreft kan ha spesielt god effekt av behandlingen, men der det synes som at dette avhenger av bestemte typer av genfeil.

p53 bryst-studien er del av et større forskningsprosjekt der vi studerer betydningen av TP53 genfeil ved ulike typer av kreft; bryst, colon, ØNH og andre. p53 bryst-studien åpnet i 2016, og vi har foreløpig inkludert 14 pasienter. Studien inkluderer pasienter med enten lokalavansert brystkreft eller metastatisk brystkreft.

Studien ledes av Hans P. Eikesdal som nasjonal, koordinerende utprøver (principal investigator, PI), sammen med Per Eystein Lønning (prosjektleder) og Stian Knappskog (leder for labarbeidet i studien). Samtidig er dette en nasjonal studie med samarbeidende sentra i alle helseregioner. Studiesentra er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, PI: Egil S. Blix), St. Olavs Hospital i Trondheim (PI: Steinar Lundgren), Haukeland Universitetssjukehus (HUS, PI: Hans P. Eikesdal), Stavanger Universitetssjukehus (SUS, PI: Bjørnar Gilje), og Akershus Universitetssykehus (Ahus, PI: Jürgen Geisler). Studien hadde oppstartsmøte for alle disse sites i Nov-18.