Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt GEO - Tor Arne Johansen

Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, Lofoten.

Dette masterprosjektet er ledig fra og med masteropptaket høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Hav og brakkvann er forbundet med relativt kompliserte strømsystemer som endrer seg over tid. Sedimentasjonen og morfologien i strandflatene i overgangen mellom hav og brakkvann er et samspill mellom tidevannskrefter og ulike typer erosjonsmateriale. I områder med mye skjellsand kan endringer i strømforhold føre til raske endringer i sedimentasjonsmønstre og morfologi. Her kan selv mindre inngrep i strømsystemene ha betydelige effekter på strandflatene og strømningssystemet i sin helhet.

I 1991 ble det på Vestvågøy i Lofoten åpnet en ny strøm som forbandt et brakkvannsområde med havet. Dette medførte store endringer i det opprinnelige strømsystemet, samt kraftig bunnerosjon langs den nye strømmen som flyttet store mengder sedimenter (hovedsakelig skjellsand) ut i havet og inn i brakkvannsområdet innenfor. I 1994 ble denne strømmen lukket igjen. Første del av oppgaven blir ved feltundersøkelser å kartlegge dagens vannstrøm inn og ut av brakkvannsområdet. Feltundersøkelsene skal også omfatte å samle informasjon som trengs for numerisk å estimere vannstrøm i perioden da denne var åpen. I andre del av oppgaven skal det gjøres numeriske beregninger, som sammenholdt med endringer i morfologi som følge av sedimentasjon, kan anslå hvordan strømningsmønstre og vannutskiftning vil kunne utvikle seg om den kunstige strømmen hadde forblitt åpen.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)

Etter samråd med veileder, avhenger av kandidatens bakgrunn.

Feltarbeid

Feltarbeid i Lofoten over en periode på 2 x 2 uker.