Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
MASTERPROSJEKT - RESSURSER/ENERGI

HCS Jylland

Prosjektbeskrivelse 
Dannelse av hummocky-kryss-sjiktning under påvirkning av bølge- og tidevannsprosesser

Langs den jyske østkysten finnes en rekke blotninger med lagune, shoreface og offshore transition sedimenter. Lagene blev avsatt i miocen, i en tid med fugtigt og varmt klima i Skandinavia. Sedimentene ble transportert til den østlige delen af Nordsjøbassenget fra floder som drenerte det sydlige Norge og sentrale Sverige. Den daværende kysten var utsatt for bølger og de miocene lagene er derfor sterkt preget av lag dannet under stormer. I lagserien, som er blottlagt på Jylland, finnes det eksepsjonelt velbevarte tempestiter (HCS’er og washover fans). Lagene er også preget af tidevannsprosesser, tidevanns amplituden var sannsynligvis mellom 1 og 2 meter. Denne blandingen mellem prosesser assosiert med bølgebevegelser og tidevann er dårlig forstått.

Oppgaven vil inneholde en detaljert sedimentologisk oppmåling og tolkning av lagserien.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp): 
GEOV300(5), GEOV302(10), GEOV352(5), GEOV360(10), GEOV361(10), GEOV362(5), GEOV364(5), GEOV370(5),
GEOV372(5)

Felt- lab- og analysearbeid:
Feltarbeid øst Jylland 2-3 uker.