Hjem
Geofysikk

Effekten av magmatiske intrusjoner på temperaturhistorie, diagenese og porøsitetsutvikling i sedimentære bassenger (FULLFØRT 23.04.2020)

Stipendiat Magnhild Sydnes

Magnhild Sydnes
Foto/ill.:
Magnhild Sydnes, UiB

Hovedinnhold

Artikler

The influence of magmatic intrusions on diagenetic processes and stress accumulation

Om Ph.d.-prosjektet

Magma som ikke når overflaten, men blir liggende i lagrekken, kalles magmatiske intrusjoner. Ved intrusjonstidspunktet kan magmaen ha temperaturer på over 1000 °C, mens omgivelsene de intruderer har betydelig lavere temperatur. I et sedimentært basseng vil en slik varmetilførsel blant annet akselerere omdannelsesprosessen av organisk materiale (Fig. 1). I mitt prosjekt vil jeg studere effekten av intrusjoner på temperaturhistorie og modning av hydrokraboner, analysere hvor sensitiv temperaturhistorien er på ulike faktorer i strukturelt komplekse bassenger med magmatiske intrusjoner og hvilken innvirkning intrusjoner har på diagenese og porøsitetsutvikling.

Magmatiske intrusjoner i basseng

Figur 1: Magmatiske intrusjoner øker omdannelsen av organisk materiale i sine omgivelser. Figuren viser forskjellen i modningsgrad når a); en sammenligner et basseng uten intrusjoner mot et basseng der det er 100 meter tykke intrusjoner, og b); en sammenligner et basseng med 50 meter tykke intrusjoner mot et basseng der det er 100 meter tykke intrusjoner.

Foto/ill.:
Magnhild Sydnes, UiB

Tykkelsen på intrusjonene har stor innflytelse på temperatureffekten. Der flere magmatiske intrusjoner ligger relativt tett, kan tidspunkt for når de intruderte i forhold til hverandre, ha betydning for den totale innvirkningen de har på temperatur og dermed også på modning av organisk materiale.

Den strukturelle utviklingen av sedimentære bassenger påvirker effekten av intrusjoner. Tidsdifferansen mellom forkastningsbevegelse og når magmaen intruderte, og de fysiske egenskapene til vertsberget, er avgjørende for temperatureffekten.

Kjemisk kompaksjon er også en temperaturavhengig prosess som påvirkes av magmatiske intrusjoner. Resultater viser at porøsiteten går ned i omgivelsene til intrusjonene som en konsekvens av temperaturøkningen. Men, diageneseprosessen endrer også de fysiske egenskapene til bergartene som kan føre til at bergartene responderer annerledes på de lokale spenningsforholdene, og dermed bidrar til økt væskestrøm i områder.