Hjem
Globalisering og utvikling

Tema og Forskningsprofil

Ved instituttet har det de siste ti-årene vokst fram et aktivt forskningsmiljø der forholdet mellom politikk og forvaltning i fattige land i Sør står sentralt.

Hovedinnhold

Introduksjon

Ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (IAO) har det etter hvert vokst fram et aktivt forskningsmiljø der forholdet mellom politikk og forvaltning i fattige land i Sør står sentralt. Viktige problemstillinger i den forbindelse er hvordan forholdet stat - samfunn er utformet, hvordan statlig organisering påvirker mulighetene for demokratisering og folkelig mobilisering i disse landene, samt hvordan utforming og gjennomføring av offentlig politikk på ulike områder er knyttet til makten i administrative ordninger og prosesser. Deler av denne forskningen har fokusert på globalisering og det multilaterale system - også utover det rent utviklingsrelaterte. Stadig flere beslutninger forhandles frem og tas på det multilaterale nivå og skaper utfordringer for nasjonalstatlig suverenitet, demokratisk styring og forvaltning, noe som er sentrale problemstillinger på adm. org. og som i økende grad engasjerer studenter.

 

Omfattende forskningsagenda

Forskningen omfatter en rekke felter og sektorer: blant annet administrative reformer og administrative kulturer, lokalstyre, jordbruk, utdanning, helse, frivillige organisasjoner, telekommunikasjon, bistand og multilaterale organisasjoner. Prosjekter har foregått i en rekke land, først og fremst i Afrika (Tazania, Uganda, Sør Afrika, Ghana, Senegal, Zimbabwe osv.), men også i Bangladesh, Nepal, Sri Lanka og enkelte andre land (India, Mexico). Forskningen har resultert i en rekke doktorgradsavhandlinger, i bøker på internasjonale forlag og i internasjonale tidsskrifter.

 

Målsetting

Siktemålet med gruppens aktiviteter er å styrke instituttets forskning på de aktuelle felt. Et felles forsknings- og veiledningsseminar er etablert for å bidra til utvikling av gruppens faglige profil. I tillegg er medlemmer av gruppen for tiden engasjert i gjennomføringen av to store NORHED prosjekter. Det ene prosjektet (2013 - 2018) studerer politikk og styring i Syd Asia i samarbeid med fagmiljøer i Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Her er Ishtiaq Jamil norsk koordinator. Det andre prosjektet hvor Tor Halvorsen er koordinator, går i regi av UiB Global og er et samarbeid med Makerere Universitet i Uganda om tverrfaglige studier i høyere utdanning.