Hjem
Globale helseprioriteringer
Nyheter

Ny bok om prioritering, styring og likebehandling

Nå er boken «Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste» publisert. Flere i forskningsgruppen globale helseprioriteringer har bidratt.

Bokens forside
Foto/ill.:
Cappelen Damm

Hovedinnhold

I Norge har vi nylig hatt en utredning av hvilke kriterier helsehjelp bør prioriteres i henhold til. Hva som faktisk prioriteres i helsevesenet er imidlertid et resultat av en rekke faktorer og mekanismer - rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling, samt mer og mindre bevisste 'beslutnings-drivers'.

Formålet med boken er å rette oppmerksomheten mot disse påvirkningsfaktorene, samspillet mellom dem og hvilke konsekvenser dette kan ha for helsehjelpen som ytes. Bokens 15 bidragsytere har bakgrunn fra ulike samfunnsvitenskaper, juss, filosofi og medisin. Resultatet har blitt en bok med både teoretiske og empiri-baserte kapitler.

Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og helsepersonell, men den kan også være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til prioriteringer i helsevesenet, som beslutningstakere på ulike nivå i det politisk-administrative styringssystemet.

Bidrag fra forskningsgruppen global helse

Tidligere postdoktor Gry Wester har skrevet kapitlet "Hvorfor er sosiale ulikheter i helse urettferdige?". Wester har sammen med Inger Lise Teig også bidratt med kapitlet "Styringsdilemmaer i praksis. Helsepersonells beslutninger om helsehjelp i daglig arbeid". Dette kapitlet er basert på dybdeintervjuer med fagfolk som hver dag gjør prioirteringer innenfor rammene av ulike styringstiltak og krav om å sikre lik tilgang og likeverdige tjenester for alle. Videre har Kristine Bærøe sammen med tidligere medisinerstudenter ved UiB, Jasmeen Garcha Kaur og Kavery Radhakrishnan, skrevet kapitlet "Lik tilgang og likeverdige tjenester: hvordan styrke realiseringen av disse rettslige formålene?" Bærøe har også vært medreddaktør for utgivelsen.

Førsteamanuensis Bærøe utdyper: "Som redaktører for denne antologien har vi vært opptatt av å lage en bok som fokusere på nødvendigheten av å klargjøre vage begreper helsetjenesten styres etter, som 'urettferdig sosial helseulikhet' og 'lik tilgang på helsetjenester av god kvalitet'. Vi har også ønsket å rette søkelyset mot de daglige, men ofte lite iøynefallende prioriteringene som foregår i helsetjenesten innenfor rammene av et komplekst samspill mellom ulike styringsinstrumenter, samt problematisere skjulte drivkrefter bak prioriteringsbeslutninger. Boka gir ingen helthetlig oversikt over disse ulike forholdene, men vi håper utvalget av problemstillinger kan vekke oppmerksomhet og inspirere til videre forskning. Kunnskapsutvikling på dette feltet kan bidra til bedre styring i tråd med klargjorte, overordnede målsetninger."

Open Access

Boken publiseres Open Access og utgis av Cappelen Damm AS med støtte fra Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Den er finansiert av Norges Forskningsråd og er et resultat av det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives.

Alle som ønsker å være med på lanseringsarrangement 6. april på HVL Biblioteket i Bergen er velkommen. Se facebook event.

Les også intervjuet av redaktørene Henriette Sinding Aasen, Berit Bringedal, Kristine Bærøe og Anne-Mette Magnussen som er publisert i Cappelens fagsnakk.