Hjem
Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Musemodeller i endometriekreft

Musemodeller i endometriekreft
Foto/ill.:
Forskningsgruppe for gynekologiske kreftsykdommer, Bergen

Hovedinnhold

Vi har etablert musemodeller for endometriekreft, hvor kreftceller er implantert i livmoren hos kvinnelige mus og som dermed vil danne tumor. I tillegg til bruk av kommersielt tilgjengelige kreftcellelinjer, implanterer vi også celler fra pasientenes primære svulster for å lage pasientledede xenografter (PDX), som antas å være mer representative for den kliniske fremstillingen enn cellelinjebaserte modeller. Musemodeller er verdifulle verktøy i preklinisk forskning, og kan brukes til å studere svulsters egenskaper og terapeutiske responser. Vi bruker vår endometriekreft-musemodell for å undersøke mulige forbindelser mellom ekspresjon av spesifikke proteiner i tumorceller og respons på utvalgte kjemoterapeutiske legemidler. Tumorvekst hos mus kan overvåkes over tid med forskjellige små dyrebildningsmodaliteter, og vi bruker for tiden PET-CT og optiske avbildningsteknikker for å visualisere tumorutvikling. Vi arbeider også med å etablere nye bildebehandlings-protokoller som kan brukes i PDX-modeller.