Hjem
Haavik laboratorium
Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt om insulinrelaterte mekanismer som er felles for lidelser i kropp og hjerne

Et viktig forskningsinitiativ skal utforske hvordan vanlige molekylære mekanismer kan knytte stoffskiftesykdommer, spesielt type 2-diabetes og overvekt, til hjerneforstyrrelser som Alzheimers sykdom, tvangslidelser og autismespekterforstyrrelser. Professorene Jan Haavik og Aurora Martinez ved Institutt for biomedisin er de norske deltakerne.

PRIME logo
Prosjektet koordineres av Professor Barbara Franke ved Radboud University Medical Center, Nijmegen, Nederlande. Prosjektperioden er: 1. januar 2020 til slutten av 2024.
Foto/ill.:
PRIME consortium

Hovedinnhold

Prosjektet på 5-års varighet kalles for ‘PRIME’ (Prevention and Remediation of Insulin Multimorbidity in Europe) og har som mål å avdekke hvordan hjerneforstyrrelser gjennom livet kan spores tilbake til endringer i insulinsignalering og hvordan dette forholder seg til de somatiske sykdommene type 2-diabetes og fedme. Totalt skal 17 grupper fra universitets- og privat sektor fra 9 forskjellige europeiske land delta i PRIME, som mottar 6 millioner Euro fra EUs Horizon 2020-program.

Insulinrelaterte sykdommer (insulinopatier) utgjør en stor belastning for helse, samfunn og økonomi. De kjente somatiske insulinopatiene er ofte langvarige, kroniske sykdommer. I dag finnes det lite kunnskap om insulinopatier i hjernen. Medisinsk behandling retter seg gjerne mot håndtering av somatiske insulinopatier, og lite oppmerksomhet er viet til effekten av insulinsignalering på hjernen.

PRIME skal ta fatt på dette problemet, med utgangspunkt i hypotesen om at endret insulinsignalering ikke bare har effekter på somatiske sykdommer, men også på nevrologiske og nevrodegenerative lidelser, spesielt de som er knyttet til kognitiv fleksibilitet.