Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Hovedinnhold

Visjon: Fenomenologisk helsefaglig forskning er «praksisnær» i den forstand at den tar opp spørsmål knyttet til brukeres og helsearbeideres erfaringer fra klinisk praksis. Slik kunnskap kan ha betydning for hvordan helsearbeidere forstår og ivaretar mennesker med ulik grad av helsesvikt.

Fenomenologisk forskning tar utgangspunkt i førsteperson-perspektivet og er derfor egnet som teoretisk grunnlag for brukermedvirkning. Hva ligger i begrepene brukermedvirkning og brukerinvolvering, og hvilke konsekvenser har kraven om medvirkning i forskning?

Gruppen har som visjon å løfte fram slike spørsmål, teoretisk og empirisk, noe som vil kunne ha samfunnsmessig betydning. Vi mener dette er i tråd med instituttets overordnede visjon ved å støtte opp under forskning på egenopplevd helse, livskvalitet og erfaringer med helsetjenesten.

 

Strategiske mål:

Bidra til dypere teoretisk og empirisk forståelse av brukermedvirkning med utgangspunkt i  konkrete prosjekter med utvalgte pasientgrupper ved hjelp av disse prosjektene.

a) Brukermedvirkning hos pasienter med kroniske muskelsmerter og pasienter som har vært akutt, kritisk syke: Bidra til dypere forståelse av brukermedvirkning hos disse pasientgruppene, søke eksterne midler og ferdigstille pågående prosjekt.

b) Brukermedvirkning hos pasienter som er operert for alvorlig overvekt: Søke eksterne midler til utvikling av brukerstyrt forskningsagenda for denne pasientgruppen.

c) Videreutvikle en modell for utvikling av brukerstyrt forskningsagenda basert på dialog mellom alle stakeholdere i aktuelle forskningsfelt.

d) Innlede samarbeid nasjonalt og internasjonalt: Med forskergruppen «psykisk helse og rus» i Sogn og Fjordane, som arbeider med samme brukermedvirkningstematikk, og med en forskergruppe ledet av professor Tineke Abma ved Department of Medical Humanities, Vrije University Medical Centre, Amsterdam, som er internasjonalt i lederskiftet med tanke på brukermedvirkning i forskning.

e) Sårbarhet i møte med kronisk sykdom: Bidra til økt innsikt i hvordan personer med ulike kroniske sykdommer erfarer sårbarhet og hvordan sårbarheten også kan representere styrke. Samarbeidspartnere fra University of California, San Fransisco, vil delta i referansegruppen. Målet er å publisere fire artikler samt skrive lærebok. Prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Molde.

f) Forholdet mellom kroppslige endringer og romlige dimensjoner: Øke forståelsen for den aktive levde kroppen gjennom teori og empiriske eksempler basert i pasienterfaringer etter overvektskirurgi. Utforske hvordan kroppslig endring påvirker opplevelse av romlighet. Innlede samarbeid med en forsker fra University of Memphis som deltar som ressursperson.