Hjem
Helseøkonomi

SELFIE – Sustainable integrated care models for multi-morbidity: delivery, financing and performance

Selfiebillde
Foto/ill.:
SELFIE

Hovedinnhold

I Europa i dag er det over 50 millioner mennesker som har mer enn én kronisk sykdom. Dette tallet forventes å øke sterkt i årene som kommer. Det kan få dramatiske følger for utgifter til helsevesenet, opp mot anslagsvis 20 % av BNP. Sammensatte lidelser (multimorbiditet) er en av de fremste trusler mot folkehelsen, og for den økonomiske bærekraften i de eksisterende helsesystemer.  Derfor er det et sterkt behov for nye omsorgsmodeller for pasienter med kroniske og sammensatte lidelser.

Gitt mangfoldet av Europas helse- og sosialvesen er det ingen enkelt modell som passer i alle land og helsesystemer, men behovet for å lære av hverandre og se hvilke tiltak som kan fungere, er stort. Dette er også bakgrunn for at prosjektet som skal analysere modeller med ulike innretninger i flere land, er ønsket av EU.

Målsettingen med EU-prosjektet SELFIE er å bedre pasientsentrert omsorg for pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. SELFIE skal evaluere utvalgte modeller for integrerte helse- og omsorgstjenester for disse pasienter (Integrated chronic care, ICC). Prosjektet skal identifisere minst to lovende ICC-modeller i hvert av de åtte deltakende land. En god modell må tilfredsstille faglige målsettinger og kriterier, og være økonomisk bærekraftig. Relevante modeller skal stimulere til samarbeid på tvers av og innad i helse- og sosialsektoren, og må støttes av relevante finansierings- og betalingsordninger. Hovedfokus skal være på kronikere med sammensatte lidelser.

For å evaluere de inkluderte modeller baserer prosjektet seg på en såkalt Multi-Criterion Decision Analysis (MCDA), som er metodisk nyskapende i denne sammenheng. Metoden skal tilpasses hver enkelt modell som evalueres, og innebærer at en i vurderingen av en ICC-modell tar hensyn til et bredt spektrum av utfallsmål.

Pasienter, pårørende, profesjonelle omsorgspersoner, betalere og politikere (stakeholders) er representert  i både internasjonal og nasjonale ekspertgrupper. Det skal sikre at SELFIE tar opp de riktige spørsmålene, og at prosjektet kan føre til disseminering  og implementering av gode ICC-modeller.

I den norske delen av Selfie evalueres to pågående prosjekter; Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for rusmisbrukere slik det er organisert i Bergen, og Læringsnettverk for gode pasientforløp i regi av KS.