Hjem
Helseøkonomi

MUNROS

munros
Foto/ill.:
Munros

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet er relatert til temaet Kvalitet, effektivitet og solidaritet i helsetjenesten (Quality, Efficiency and Solidarity of Health Health Systems) innenfor EU sitt 7. rammeprogram. Flere europeiske land reformerer helsesektoren for å sikre bedre helseetjenester.

Et virkemiddel for å få dette til, er å endre sammensetningen av kompetanse blant helsepersonell. Det kan skje ved å utvide eller endre stilingsinnhold for eksisterende helseprofesjoner, og innføre nye profesjonsroller. I dette prosjektet vil det bli foretatt en systematisk evaluering av effekten av nye yrkesroller i helsetjenesten for utførelse av tjenestene, for behandlingsutfall og for kostnader. Dette gjelder for en rekke forskjellige helsetjenester innenfor EU og assosierte land.

Prosjektet skal kartlegge hva slags nye helseprofesjoner og endringer i stillingsutforming som blir iverksatt. Betydning for klinisk praksis og behandlingsutfall skal evalueres, og muligheter for å forbedre samhandling i helsetjenesten skal identifiseres. Det skal gjennomføres evaluering av hvorvidt nye helseprofesjoner og nye roller bidrar til bedret kostnadseffektivitet. Et viktig mål er å identifisere gode modeller for levering av helsetjenester, og evaluere konsekvenser for planlegging og bruk av helsepersonell.

Det vil bli gjort bruk av tverrsnitts- og flernivåanalyser. Ved en tverrmetodisk tilnærming kombineres analyse av registerdata og primærdata som innsamles gjennom intervjuer og spørreskjemaer blant helsepersonell, administratorer og pasienter. Dataanalysen er basert på flernivåmodellering.