Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Hovedinnhold

  • "I skjæringsfeltet mellom fag og politikk. Utviklingen av kjønnshistorie i Skandinavia fra 1970-tallet og frem til i dag."  Prosjektets utgangspunkt er at kjønnshistoriens fremvekst og posisjonering som et selvstendig fagfelt i skjæringsfeltet mellom den generelle historieforskningen og den nye kvinnebevegelsen, fra dens utvikling på 1970-tallet og frem til i dag. Prosjektet retter oppmerksomheten mot kjønnshistoriens fremvekst i Norden, med et særlig fokus på de diskusjoner som har blitt ført om fagfeltets posisjon og fremtid på De nordiske kvinnehistorikermøtene fra 1983 og frem til i dag. Med utgangspunkt i møtene, er det prosjektets mål å vise de spenningene, faglige diskusjonene, problematiseringene og legitimeringene som har oppstått som følge av fagfeltets posisjon i skjæringsfeltet mellom fag og politikk, og hvordan disse har drevet teoriutviklingen innen fagfeltet de siste førti årene. (2010-2014) Dunja Blazevic
  • "Det gode skjønn. Tildeling av tvangsarbeid i Noreg på 1890-talet": Bernhard Getz var opptatt av å innhegne tvangsarbeidet i rettsstatlege rammer, først (1894) med innføring av grunngjeving ved innsetjing på tvangsarbeid, seinare (lov 1900 med verknad frå 1907) ved å innføre krav om dom før innsetjing. Sentralt i prosjektet er pålegget om skriftleg grunngjeving for innsetjing frå 1894, både med omsyn til korleis denne endringa vart gjennomført i praksis, korleis den vart motteke av aktørane som forvalta tvangsarbeidet og korleis den påverka vilkåra for innsetjing. (2009-2011). Frode Ulvund.

  • "Colonised Bodies and Gendered Illness: An Ethnographic Study of the 2005- 2007 Chikungunya Epidemic in French Réunion" Prosjektet tar utgangspunkt i epidemien av chikungunya for å forstå sykdom som kontekstuelt og kulturelt fenomen, og eventuelle forskjeller i erfaring og uttrykk av sykdom i forhold til kjønn, som igjen er knyttet til etnisitet og klasse på den lokale arenaen. (2008-2011). Karine Aasgaard Jansen.

  • "Det seksuelle mennesket. Medisinske diskursar om homoseksualitet i Norge 1880- 1950" (2007-2009). Runar Jordåen.

  • Helseinstitusjonssystemet på Vestlandet 1900-1950 (2007 – 2011). Teemu Ryymin.

  • I kjølvannet av bakteriologiens gjennombrudd i lepraforskningen: Bergen, internasjonal kunnskapsproduksjon og kunnskapsutveksling, 1897-1923 (2009 – 2013). Magnus Vollset.

  • Mobbing som forskningsfelt og politisk problem: Frå skulebøllar til mobbemanifest. Cecilie Boge.

  • Nordiske barndommer 1900-2000 (avsluttes 2009). Astri Andresen i samarbeid med nordiske historikere.

  • Samisk befolkningsutvikling mellom demografi og politikk (avsluttes 2010). Astri Andresen.