Hjem

Infeksjon og mikrobiologi

Hovedinnhold

Forskningsgruppe for infeksjon og mikrobiologi

Bilde av Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi fra IBA UiB, Solstrand, 2023.

 

Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi ledes av professor Rebecca Cox.

Gruppen består av over 40 medlemmer, inkl. spesialister i mikrobiologi og immunologi, og medisinske spesialister i kliniske infeksjonssykdommer og infeksjonskontroll i sykehus. Gruppen består av både akademikere på ulike karrierenivåer (professorer, førsteamanuenser, forskere, postdoktorer, stipendiater og masterstudenter), men også administrativt ansatte, inkl. teknikere og studiesykepleiere.

Gruppens mål er å være en internasjonal leder i å redusere sykdomsbyrde og død fra virus-, bakterie- og parasittsykdommer gjennom forbedret forståelse av sykdom, behandling, vaksiner og implementering av nye tiltak.

 

Vi fokuserer på:

- Utbrudds- og pandemiforskning for å forstå patogenese, immunitet og kontroll av nye mikrober;

- Influensaforskning;

- Streptokokksykdom for å forstå sykdommene og patogenese;

- Infeksjonskontroll i sykehus, strategier for forbedret kontroll og reduksjon av antimikrobiell resistens;

- Antimikrobiell resistens;

- Vaksineforskning:

a) Utvikling av humane modeller for å forstå immuniteten sin rolle, og teste nye medisiner og vaksiner,

b) Utvikling og testing av nye humane vaksiner under god klinisk praksis (GCP),

c) Utdanning av neste generasjon studenter og forskere;

- Kunnskap om tropiske infeksjonssykdommer.

 

Vi er medlem av den nasjonale forskerskolen i infeksjonsbiologi og antimikrobielle midler (IBA) finansiert av Norges forskningsråd, og våre gruppemedlemmer er partnere i flere nasjonale og internasjonale konsortier som er finansiert av EU, JPI AMR, Nordisk Råd, Norges forskningsråd, Helse Vest og Trond Mohn stiftelse. Forskningsgruppen er delt inn i undergrupper presentert nedenfor (for mer informasjon se de dedikerte nettsidene):

 

Bergen COVID-19-forskningsgruppe - tverrfaglig team av dedikerte forskere som fokuserer på grunnleggende og klinisk COVID-19-forskning. Fem institusjoner - Universitetet i Bergen (UiB), Haukeland Universitetssykehus (HUS), Bergen Kommune, Haraldsplass Diakonissesykehus (HDS) og Stavanger Universitetssykehus (SUS) - har gått sammen om å bygge dette tverrfaglige prosjektet.

Ledere av undergruppen: Rebecca Cox og Nina Langeland

 

Influensasenteret - med fokus på forebygging og kontroll av influensa for å redusere den globale sykdomsbyrden. Vi utvikler og evaluerer neste generasjons influensavaksiner (både prekliniske studier og humane kliniske studier), og studerer immunresponsen etter influensavaksinasjon og infeksjon.

Leder for Influensasenteret: Professor Rebecca Cox

 

The Infection Control and Antibiotic Stewardship group - ser på forekomst og risiko for utvikling og spredning av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens. For tiden fokuserer vi på implementeringsvitenskap på forebyggende tiltak som retningslinjer og sjekklister.

Leder av undergruppen: Professor Stig Harthug

 

The Streptococcal Interest Group (SIG) - samler ekspertise på infeksjoner forårsaket primært av Streptococcus pyogenes og S. dysgalactiae, samt en rekke ikke-purulente hud- og bløtvevsinfeksjoner. Vi studerer epidemiologi, karakteriserer sykdom, mikrobielle aspekter og utforsker effekter av etablerte og nye behandlingsmodaliteter ved cellulitt og dødelige nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner.

Leder for undergruppen: Professor Steinar Skrede

 

The Research group for Tropical Infectious Diseases - gjennomfører studier på malaria, schistosoma, leishmania og enteriske parasitter. Et like viktig fokus er forskning på sepsis og antibiotikaresistens. Metoder inkluderer kohortstudier, kasuskontrollstudier og randomiserte kliniske studier.

Leder for undergruppen: Professor Nina Langeland

 

Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA) -  adresserer det presserende behovet for å bekjempe antimikrobiell resistens (AMR) ved å utnytte et unikt sett med tverrfaglige tilnærminger. Senteret samler verdensledende ekspertise innen klinisk mikrobiologi, mikrobiell genomikk, bioinformatikk, matematikk, samfunnsvitenskap og klinisk medisin.

Leder for CAMRIA: Professor Nina Langeland