Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Akman, Haci

Haci Akman er førsteamanuensis i kulturvitenskap ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Akmans forskning er i all hovedsak rettet mot etniske grupper og deres situasjon i Norge. I hovedsak har han brukt kvalitative tilnærminger og kulturanalyse i arbeidet med å kartlegge, dokumentere og analysere kulturmøteprosesser ut fra både etnologiske og tverrfaglige perspektiver. Akman har lagt vekt på å utvikle en bredere forståelse for begrepene eksil, eksistens, identitet, integrasjon, kulturelle territorier og formidling. Akman prøver også å se forskningsfeltet i forhold til etniske gruppers sosiokulturelle og psykososial situasjon.

 

Brautaset, Camilla

 

Brautasets forskningsinteresser ligger primært innen fagfeltene økonomisk historie, business history og maritim historie, alle felt med sterke tverrfaglige tradisjoner. Brautasets forskning retter seg i særlig grad mot studier av økonomiske prosesser og aktører innen internasjonal handel og skipsfart, der kvantitative og kvalitative kilder og metoder gjerne kombineres. Brautaset skrev sin avhandling om norsk utenrikshandel i første halvdel av 1800-tallet. For tiden er det særlig transnasjonal historie, Norge og Kina og perioden 1880- 1937 som hun er særlig opptatt av. Dette har særlig sammenheng med FriHum-prosjektet Brautaset leder; Merchants and Missionaries. Norwegian encounters with China in a transnational perspective, 1890–1937, som er støttet av the Norwegian Research Council (2010-2016).  http://merchantsandmissionaries.no

 

Borgen Gjerde, Åsmund

Åsmund Borgen Gjerde er stipendiat i historie og arbeider med en avhandling om forestillinger om Israel på den norske venstresiden. Andre forskningsinteresser: antisionisme, antisemitisme, 1968, sovjetisk og nyere tysk historie.

 

Gregersen, Malin

Malin Gregersen er postdoktor ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap gjennom NFR-prosjektet Merchants and Missionaries  . Gregersens forskning fokuserer særlig på kulturmøter, kulturelle forestillinger og mennesker i rørelse. Gregersen disputerte i 2010 ved Lunds universitet med en avhandling om svensk misjon i Tirupattur, Tamil Nadu i løpet av første halvdel av det 20. århundre. I avhandlingen var Gregersen særlig opptatt av hvordan misjonsvirksomheten bidrog til å påvirke hvordan det svenske samfunnet oppfattet fremmede kulturer og sin egen plass i det større verdensbildet. I sitt postdoktor prosjekt fokuserer Gregersen på Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Kina i de første tiårene av 1900-tallet, med særlig fokus på Changsha og på skandinaviske nettverk.

 

Grieg-Smith, Sven-Erik

Sven-Erik Grieg Smith er førstelektor i historiedidaktikk ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Grieg-Smiths forskning er i hovedsak fokusert på militær- og krigshistorie i perioden 1880-2000, med særlig vekt på utviklingen av det norske Forsvaret i perioden 1905-1945. I de senere årene har han vært opptatt av å undersøke oppbyggingen av den militære motstandsbevegelsen i Bergensområdet og av krigshandlingene på Vestlandet. I samarbeid med Statsarkivar Nedrebø og flere andre, er Grieg-Smith med på etableringen av en forskergruppe som skal ta for seg den allierte bombingen av den tyske ubåtbunkeren på Laksevåg.

 

Hertzberg, Michael

Michael Hertzberg er doktorgradsstipendiat ved CMI/AHKR. Hertzberg vant i 2011 Asia-nettverket sin pris for beste masteroppgave om et asiatisk tema.
Se saken: AHKR-student med pris for beste masteroppgave

 

Hoffmann, Christhard

Christhard Hoffmann er professor i moderne europeisk historie ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hoffmanns forskningsinteresser dekker et bredt felt, men har særlig fokus på transnasjonal migrasjon, innvandringspolitikk, etnisk pluralisme og konflikter, samt fremmedfiendtlige bevegelser i Europa siden 1880. Han er også spesialist på moderne jødisk historie og antisemittismens historie. Hoffmanns forskning er for tiden konsentrert på et komparativt prosjekt på innvandrings og innvandreres historieografi i Europa: "Narratives of Diversity. The historiography of immigrants and ethnic minorities in Britain, Germany and Sweden, 1970-2001".

 

Kohne, Sara

Sara Kohne er stipendiat i kulturvitenskap ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. I sitt doktorgradsprosjekt ser Kohne på hvordan beboere med ulik etnisk og kulturell bakgrunn opplever og erfarer bydeler som påvirkes av gentrifisering - en prosess som tyder på økonomiske, sosiokulturelle og fysiske endringer og oppgraderinger i byen. Kohne fokuserer på områdene Kreuzberg SO36 i Berlin og Grønland-Tøyen i Oslo, og setter disse i et komparativt perspektiv.

 

Medvedeva, Olga

Olga Medvedva er doktorgradsstipendiat ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap gjennom NFR-prosjektet Merchants and Missionaries. Medvedevas doktorgradsprosjekt omhandler norske migranter i Kina under slutten av Qing-dynastiet og i den tidlige republikkens historie. Medvedeva fokuserer særlig på nordmenn som arbeidet i det kinesiske tollvesenet, og vil også gjøre en dybdestudie av den kinesiske havnebyen Tianjin. Medvedeva har utdanning fra Universitetet i Novosibirsk, og behersker mandarin, engelsk, russisk og norsk flytende.
Portrett-intervu med Olga Medvedeva

 

Okkenhaug, Inger Marie

Inger Marie Okkenhaug er professor i moderne historie og instituttleder ved Historisk institutt ved Høgskulen i Volda. Okkenhaug har vært en integrert del av flere forskernettverk i og tilknyttet Universitetet i Bergen i lengre tid. Okkenhaugs forskning fokuserer på nordiske kvinnelige misjonsorganisasjoner og internasjonale nettverk i perioden 1850-1950. Hun arbeider for tiden med skandinaviske profesjonsutdannede kvinner, transnasjonale nettverk og filantropisk arbeid i Midtøsten, med særlig vekt på nordiske sykepleiere og misjonærer som var aktive i nødhjelps- og bistandsarbeid i tyrkisk Armenia, og i Syria etter første verdenskrig. Okkenhaug er også engasjert i et internasjonalt forskningsprosjekt som omhandler transatlantisk migrasjon, religion, kjønn og arbeid i perioden 1860 til 1940.

 

Reme, Eva

Eva Reme er førsteamanuensis i kulturvitenskap ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. I sin forskning er Reme særlig opptatt av gjenstandsforskning, bilder og steder som kulturelle størrelser. I gjenstandsforskningen fokuserer Reme spesielt på kulturelle tolkninger og bruk av gjenstander i ulike tidsperioder. Reme har også sett særlig på fotografi som kilder for å øke vår forståelse av norsk-amerikansk emigrasjon og forestillinger om amerikanske indianere.  Reme har også gjort studier av bilder knyttet til religiøse oljetrykk og shillingstrykk.

 

Schrøter, Harm G.

Harm Schrøter er professor i moderne europeisk økonomisk historie. Schrøters forskningsinteresser retter seg særlig mot moderne business history og økonomisk historie. I sin forskning er Schørter særlig opptatt av problemstillinger som knytter seg til spørsmålet om det finnes et europeisk økonomisk fellesskap. Schrøter har omfattende forskningsbidrag på flere felt knyttet til dette problemkomplekset, og hans publikasjoner omhandler forholdet mellom stat og økonomi, økonomisk samarbeid (kartell, forholdet mellom kapital og arbeidskraft osv.), europeiske multinasjonale selskaper, teknologisk innovasjon, fordeler og ulemper for små stater i Europa og overføringen av økonomiske verdier (fks. amerikanisering). Schrøter er president i European Business History Association.

 

Sebak, Per Kristian

Per Kristian Sebak er førsteamanuensis i maritim historie ved Bergens Sjøfartsmuseum. Sebak disputerte ved institutt for AHKR våren 2012 med avhandlingen A Transatlantic Migratory Bypass – Scandinavian Shipping Companies and Transmigration, 1898-1929. Sebaks hovedforskningsfelt er emigrasjon fra Europa til USA før 1920-tallet (hovedsakelig skandinavisk og russisk-jødisk), med spesielt fokus på transportørens (dvs. rederier, jernbaneselskaper, etc.) betydning. Doktorgradsarbeidet hans tar for seg fenomenet transmigrasjon (dvs. utenlandske migranter) gjennom Skandinavia på vei mot Nord-Amerika i tidsrommet fra rundt 1900 og frem mot 1929. Sebak har en rekke publikasjoner bak seg, særlig knyttet til ulykker og sikkerhet til sjøs samt jødisk innvandring til Norge før annen verdenskrig.

 

Skeie, Karina Hestad

Karina Hestad Skeie er førsteamanuensis i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen. Skeies forskning fokuserer på norsk misjon, kristendom og lokale religioner i Afrika og på Madagaskar. Lokale og regionale tilpasninger av transnasjonale fenomener som verdens religioner står sentralt i hennes arbeider. Med kompetanse innen både norsk og madagaskisk språk og kultur, understreker Hestad Skeie betydningen av å kontekstualisere lokale sosiokulturelle forhold i sine analyser av norsk misjonærvirksomhet i Madagaskar i det 19. og 20. århundre. Hestad Skeie jobber for tiden med kjønn spiritualitet og lederskap i luthersk kristendom og vekkelsesbevegelser på Madagaskar.

 

Even Sandvik Underlid

Even Sandvik Underlid er stipendiat i Latinamerikansk kulturkunnskap ved Institutt for fremmedspråk, UiB. Han skriver avhandlingen om cubanske syn på Sovjetunionens fall, med hovedvekt på muntlige kilder.