Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Journalistiske nyorienteringer

Prosjektet undersøker endringer i journalistikken i møtet med internett. Prosjektgruppen spør hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Prosjektet er 5-årig og ble satt i gang høsten 2010. Prosjektleder er professor Martin Eide.

Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskningen undersøker hvordan profesjonelle og teknologiske endringer av online kommunkasjonen påvirker:

1) Journalistikkens normative grunnlag og demokratiske relevans
2) Journalistikkens politiske økonomi
3) Journalistikkens profesjonelle praksis 4) Journalistikkens publikum

Disse fire tilnærminger tar opp spørsmålet om journalistikkens ontologi og praksis fra teoretiske, strukturelle, faglige, sosiale-kulturelle og kommunikative ståsteder.

Journalistikkens normative grunnlag og demokratiske relevans
Det dreier seg her om journalistikken som ekspertsystem, profesjon og maktinstans. Det handler om utfordringer for journalistisk autonomi og om forestillingen om journalistiske medier som en fjerde statsmakt. Og det gjelder profesjonsideologiske utfordringer i forhold til nye journalistiske formater og utviklingstrekk.

Journalistikkens politiske økonomi
Et overordnet forskningsspørsmål er her: Hva er de strukturelle konsekvensene av ny medieøkonomi for konkurranse på nyhetsmarkedet og for journalistikkens politiske funksjon i demokratiet?

Journalistikkens profesjonelle praksis
Hvilke følger har teknologiske nyvinninger for redaksjonenes arbeidsprosesser, og hvordan påvirker dette journalistisk metode og etikk? Hvordan endres journalistikkens profesjonelle praksis som et resultat av digitaliseringen?

Journalistikkens publikum
Hvordan påvirker konvergerende journalistiske formater publikum? Et overordnet spørsmål er: Hva er de kommunikative følgene av konvergerende journalistiske formater for publikumsresepsjon av journalistisk innhold?