Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

PhD og Postdoc-prosjekter

jeje
Foto/ill.:
Unsplash

Hovedinnhold

POSTDOKTORPROSJEKTER

Thomas Wold er tilknyttet det tverrfaglige ViSmedia-prosjektet, som utforsker muligheter og dilemmaer med visuelle overvåkningsteknologier i nyhetsmediene. Han forsker på samspillet mellom nyhetsmedier og sosiale medier, publikumsdeltagelse og brukerskapt innhold, medieeksponering av vanlige borgere og visuell overvåkning.


DOKTORPROSJEKTER

 

Katherine Duartes avhandling tar for seg medienes dekning av klimaendringer, med fokus på hvordan kontroverser og usikkerhet i klimaforskningen blir dekket av mediene. Utgangspunktet for avhandlingen er den såkalte Climategate fra 2009. I avhandlingen vil Duarte forske på både norsk presse, og blogger av klimaskeptikere, samt intervjue klimaforskere og journalister.

Fredrik Bjerknes er tilknyttet ViSmedia-prosjektet og Senter for undersøkende journalistikk .Bjerknes forsker på hvordan ny teknologi og nye visuelle fortellerteknikker forandrer presentasjonen og arbeidsmetodene i undersøkende journalistikkk. Gjennom forskningen ønsker han å få kartlagt hvordan redaksjoner jobber med visuell historiefortelling i undersøkende journalistikk og videre analysere hvordan visuelle elementer kan fungere sammen med andre medieuttrykk i et undersøkende prosjekt.

Anja Salzmanns PhD-prosjekt er en del av forskningsprosjektet ViSmedia. Salzmann har som mål å finne sammenhengen mellom teknologiske fremskritt, innovasjon, journalistiske praksis og etiske prinsipper i den visuelle nyhetsjournalistikken. Dette gjør hun ved å analysere hvordan og i hvilken grad smarttelefon brukes i norske og tyske nyhetsredaksjoner.

Camilla Margrethe Tønnevold "Nasjonale medier og offentlig debatt om borgerskap og integrasjon"
Prosjektet undersjøer nasjonale medier og offentlig debatt om borgerskap og integrasjon i et multikulturet Europa og spør hvilke rammer medienes diskurser gir tema om mangfold og politiske styringsformer. Hva er forholdet mellom medienes rammer for saker om EU og nasjonalstaten på den ene siden, og saker om mangfold på den andre siden?

 

DISPUTERTE DOKTOR- OG POSTDOKTORPROSJEKTER

Erik Knudsen: "Når velferd blir dagsorden"
Prosjektet er et case-studie som undersøker hvordan informasjon fra NAV blir formidlet til offentligheten, hvordan informasjonen om etaten håndteres i media og hvorvidt mediedekningen har innvirket på NAV-brukernes holdninger til NAV. Dette vil belyses med teorier om medialisering, pressens samfunnsoppdrag og framing teori.

Linn Cathrin Lorgen: "Nyhetsformidling til barn og unge i norsk tv"
Linn Cathrin Lorgen arbeider med et Ph.D.-prosjekt om nyhetsformidling til barn og unge i norsk tv, og barn og unges resepsjon av denne typen tekst. Prosjektet tar for seg NRKs nyetssending for barn og unge mellom 8 og 12 år, "Supernytt".

Eirik Stavelin: Datastøttet journalistikk
Prosjektet omhandler datastøttet journalistikk og søker å utvikle og beskrive hvordan programmering kan benyttes som et journalistisk verktøy. Ved utvikling og evaluering av informasjonssystemer for innsamling, systematisering og presentasjon av journalistisk materiale havner prosjektet metodisk under "design-basert forskning".

Nina Kvalheim: ”Journalistisk multimedialiet and offentlig deliberasjon"
Kvalheim undersøker forholdet mellom multimedial nyhetsproduksjon og avisers rolle i offentligheten. Spesielt vil hun ta for seg forholdet mellom implementeringen av nye forretningsmodeller knyttet til implementeringen av nye digitale publiseringsplattformer, journalistikk og demokrati.

Hilde Arntsen: Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces: New Media in Zimbabwean Diasporas Arntsen studerer hvordan internett og sosiale medier tas i bruk i den zimbabwiske diasporaen. Prosjektet tar utgangspunkt i politisk satire, spesielt politiske satiretegninger, som en journalistisk genre og som et sentralt element i den zimbabwiske diasporaen.

Helle Sjøvaag: The Impact of Structural Shifts on the NewsSjøvaag undersøker hvordan medieeierskap påvirker medieinnhold, og hvordan medieinnhold igjen påvirker eierskapsstrukturer. Prosjektet tar særlig for seg Telenor og Schibsted's strategier i de skandinaviske TV- og avismarkedene.