Hjem
Biogeokjemi

Forskning

-
Foto/ill.:
Jerry Tjiputra

Hovedinnhold

Viktige emner som gruppen i biogeokjemi jobber med:

Måling av variabelt opptak av karbon i havet: CO2 fluks mellom hav og atmosfære, og havforsuring, måles kvantitativt gjennom feltarbeid med forskningsfartøy, tidsserier fra faste målestasjoner og gjennom utrustning av sensorer i samarbeid med komersiell shipsfart. Biogeokjemigruppen ved GFI er sentralt plassert i internasjonalt samarbeid for å fremskaffe og sammenfatte data for CO2 i havoverflaten og for 3D datasett for sporstoffer i havet.

Klimaendringer og vippepunkt: Effekten av klimaendringer på havmiljøet, inkludert havforsuring, redusering av oksygeninnhold i havet, og regimeskifter i marine økosystemer, studeres ved å kombinere måledata og simuleringer med IPCC-klasse modellen Norwegian Earth System Model (NorESM).

Predikering av havets biogeokjemiske tilstand: Ved hjelp av modellen Norwegian Climate Prediciotn Model (NorCPM) studeres mekanismer som kan gi opphav til gjenkjennelige mønstre i primærproduksjon og CO2 flukser over en tidshorisont fra flere år til mange tiår.