Hjem

Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer

Gruppebilde

Forskergruppa Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer er ei tverrfagleg og tverrfakultær forskargruppe for vitskapelig tilsette ved UiB med interesse for grunnlagsproblematikk innan kjønns- og seksualitetsforsking.

Medlemane møtes to gongar i månaden og diskuterer nyare teoriutvikling, les tekstar i fellesskap og legg fram og diskuterer eigne forskningsprosjekt og publikasjonar relatert til fagfeltet sine grunnlagsproblem. Forskargruppa er ein arena for utvikling av nye forskingsprosjekt og er sentral i forskarutdanninga for ph.d.-kandidatar innen kjønns- og seksualitetsforskingsfeltet.

Av fagfelt i gruppa finst historie, sosialantropologi, musikk, sosiologi, litteraturvitskap, digital kultur, kulturvitskap og lingvistikk.

Forskargruppa vert leia av postdoktor Redi Koobak. Redi Koobak spesialiserar seg innanfor transnasjonale feminismestudiar med eit fokus på diskursar om kjønn, rase og seksualitet; inkludert postkoloniale og postsosialistiske feminismar, interseksjonalitet, kritisk raseteori, studiar av visuell kultur, feministisk teori og epistemologi og metodologiar innanfor kreativ skriving. Ved SKOK jobbar ho for tida med prosjektet Unpacking the #MeToo Moment: Discourses of Gender, Sexuality and Power in Academia.

Redi er også ein av fleire som underviser i KVIK 201 Nye teoriar om kjønn og seksualitet, og ho utvikla og underviser i KVIK 206 Kjønn og seksualitet i ein global kontekst, som fokuserar på #metoo-rørsla spesielt. Faget baserar seg og bygger på postdok-forskinga hennar, og fungerar også som ein spesifikk forskningsstad for prosjektet.

 

Spørsmål for semesteret
tegning

Diskusjonsspørsmål vår 2019

For vårsemesteret 2019 skal forskergruppa diskutere fleire grunnleggjande spørsmål innan kjønns- og seksualitetsforskinga

Konferanse
Framside av NORA-konferansen
mai 21

Forskergruppa på NORA-konferanse

SKOK og deltakarar frå forskargruppa heldt paneldiskusjonar under NORA- konferansen i Reykjavik.