Hjem

Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer

Hovedinnhold

Rainbow colours reflected in water

Forskargruppa Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer er ei tverrfagleg og tverrfakultær forskargruppe for vitskapelig tilsette ved UiB med interesse for grunnlagsproblematikk innan kjønns- og seksualitetsforsking.

Forskargruppa vert leia av senterleiar Kari Jegerstedt ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK).

 

Medlemmane møtes på SKOK sitt seminarrom to gongar i månaden og diskuterer nyare teoriutvikling, les tekstar i fellesskap og legg fram og diskuterer eigne forskningsprosjekt og publikasjonar relatert til fagfeltet sine grunnlagsproblem. Møteformen er ansikt til ansikt og ikkje digital.

Forskargruppa er ein arena for utvikling av nye forskingsprosjekt og er sentral i forskarutdanninga for ph.d.-kandidatar innan kjønns- og seksualitetsforskingsfeltet.

Ønskjer du å bli med i forskargruppa? Kontakt Kari Jegerstedt.

UiBs strategi og mangfaldspolitikk
A person is sitting at a table in front of a computer, behind them is a person participation in a live Zoom call

Korleis legg Universitetet i Bergen til rette for mangfald?

Ein visjon om mangfald står sentralt i arbeidet med den nye UiB-strategien, men kva betyr mangfald, og korleis kan mangfaldspolitikk omsetjast i handling?