Hjem

Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer

Gruppebilde

Forskergruppa Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer er ei tverrfagleg og tverrfakultær forskargruppe for vitskapelig tilsette ved UiB med interesse for grunnlagsproblematikk innan kjønns- og seksualitetsforsking.

Medlemane møtes ein gong pr månad og diskuterer nyare teoriutvikling, les tekstar i fellesskap og legg fram og diskuterer eigne forskningsprosjekt og publikasjonar i forhald til fagfeltet sine grunnlagsproblem. Forskargruppa er ein arena for utvikling av nye forskingsprosjekt og er sentral i forskarutdanninga for ph.d.-kandidatar innen kjønns- og seksualitetsforskingsfeltet.

Av fagfelt i gruppa finst historie, sosialantropologi, musikk, sosiologi, litteraturvitskap, digital kultur, kulturvitskap og lingvistikk.

Forskargruppa vert leia av førsteamanuensis Kari Jegerstedt. Jegerstedt er utdanna litteraturvitar og har forska kring ei rekke kjønnsspørsmål ved SKOK. For tida arbeider ho med eit nytt prosjekt kalla Brain-Sex der medisin og humaniora møtes gjennom å undersøke grenser for kjønn og kropp. Prosjektet fekk midlar frå SPIRE til å gjennomføre workshop med internasjonale gjester tidleg i vårsemesteret 2019. Tidlegare har Jegerstedt vore redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning og hatt fleire gjesteopphald som forskar i Sør-Afrika. For studentar på kjønnsstudiar er Jegerstedt eit kjent andlet, og ho har også undervist innan litteraturvitskap og teoretisk psykoanalyse.

 

Spørsmål for semesteret
tegning

Diskusjonsspørsmål vår 2019

For vårsemesteret 2019 skal forskergruppa diskutere fleire grunnleggjande spørsmål innan kjønns- og seksualitetsforskinga

Konferanse
Framside av NORA-konferansen
mai 21

Forskergruppa på NORA-konferanse

SKOK og deltakarar frå forskargruppa heldt paneldiskusjonar under NORA- konferansen i Reykjavik.