Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknad

Leiar av forskergruppa Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har fått publisert sin artikkel "ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknaden" i tidsskriftet Lov og Rett, vol 59, 5, 2020, s. 261-273.

Ingrid Barlund
Foto/ill.:
Ingrid Barlund

Hovedinnhold

For norsk finansnæring er tilgang til EUs indre marknad for finansielle teneste heilt avgjerande. Dette føreset at EFTA-statane finn ei rettsleg haldbar og bere-kraftig tilknytingsform til EUs finanstilsyn. I 2016 vart forordningane som opp-rettar EUs finanstilsyn, gjort til del av EØS-avtala, og Noreg tilslutta seg finans-tilsyna kort tid etter. EUs finanstilsyn har myndigheit til å gjennomføre tiltak av ikkje-bindande karakter retta direkte mot styresmakter og aktørar i EØS/EFTA-statane. Der det dreiar seg om rettsleg bindande vedtak, derimot, er det formelt EFTAs overvakingsorgan (ESA) som fattar desse. Desse vedtaka vil allereie vereskisserte av eit EU-finanstilsyn. I denne artikkelen undersøkjes ESAs rolle som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i EFTA-pilaren. Hovudproblemstil-linga for artikkelen er kva slags myndigheit ESA har til å fatte rettsleg bindande vedtak under den valde tilknytingsmodellen.

Artikkelen kan lesast på Idunn ved å følgje denne lenka.

Artikkelen er ein del av det juridisk fakultets forskningsprosjekt om Noregs tilknytning til EUs tilsynssystem for finansmarkanden. For meir informasjon om prosjektet, følg denne lenka.