Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Anskaffelsesrettens møte med andre rettsområder

Kristian Strømsnes begynte i september 2020 som postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiB, etter at han i juni samme år disputerte for Ph.D.-graden med avhandlingen "Uten virkning" - vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes "uten virkning". Mens avhandlingen fokuserer på håndhevelse av regelverket gjennom å kjenne kontrakter «uten virkning» for å unngå ulovlige direkte anskaffelser, vil hans fireårige postdoktorprosjektet fokusere på krysningsfeltet mellom anskaffelsesrettens og noen tilgrensende rettsområder.

Kristian Strømsnes
Foto/ill.:
UiB.

Hovedinnhold

Anskaffelsesloven forbyr at det avsies midlertidige forføyninger mot oppdragsgiver etter at kontrakten er inngått. I noen tilfeller kan dette imidlertid gjøre det særlig krevende å kjenne kontrakten «uten virkning» før den er fullført, og Strømsnes vil i en artikkel avklare om dette forføyningsforbudet er i strid med det EØS-rettslige effektivitetsprinsippet. Videre vil han i en annen artikkel avklare hvilke muligheter man har i norsk rett til å bli tilkjent erstatning for tapet av selve sjansen til å vinne kontrakten i en anbudskonkurranse. Denne artikkelen vil være grunnforskning på erstatningsrettens møte med offentlige anskaffelser, et møte som ikke i spesielt stor grad er utforsket i norsk rett tidligere.

Den alminnelige kontraktsrettens forhold til anskaffelsesregelverket drøftes nærmere i en artikkel som skal sammenligne prosedyreregler og –standarder for anbud i kontraktpraksis på andre områder, med tilsvarende regulering i regelverket for offentlige anskaffelser. Reguleringen av kontraktsinngåelse i de norske standardreglene NS 8410 og NS 8400 brukes ofte av bygge- og anleggskontrakter med private byggherrer. Strømsnes vil drøfte nærmere hvordan NS-reglenes hovedprinsipp om likebehandling av tilbyderne avviker eller sammenfaller med anskaffelsesregelverkets prinsipper om konkurranse, forutberegnelighet og etterprøvbarhet, og hvilke erfaringer de to regelverkene eventuelt kan gi hverandre.

Endelig vil også anbudssamarbeid bli utforsket gjennom to artikler om forholdet mellom anskaffelsesretten og konkurranseretten. Den ene vil utforske og avklare hvilke former for anbudssamarbeid som er ulovlig, mens den andre drøfter hvordan det kan oppfordres til økt lovlig samarbeid gjennom å sikre tilbyderne forutberegnelighet. Disse to artiklene vil bidra med viktige avklaringer i grenselandet mellom offentlige anskaffelser og konkurranserett.