Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Commitment Decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har publisert sin artikkel, "Commitment decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?" i Tidsskrift for forretningsjuss, Årgang 25, nr. 1-2-2020, s. 121-147.

Ingrid Halvorsen Barlund
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Artikkelen omhandlar vedtak om avhjelpande tiltak etter artikkel 9 i Rådsforordning 1/2003 og artikkel 9 i protokoll 4, kapittel 2 av ODA. Temaet er nærare bestemt desse vedtaka si rolle i handhevinga av EU og EØS-konkurransereglane, med særleg fokus på samspelet med den private handhevinga. Føremålet er å undersøkje eventuelle skilnader mellom EØS EFTA – og EU-pilarane, og vidare ulemper og fordelar ved dette handhevingsinstrumentet. Vidare tek artikkelen føre seg påverknaden denne typen vedtak har på retten til erstatning for tredjepart som har lidt tap som følgje av konkurranseskadeleg åtferd. Avslutningsvis vurderast spørsmålet om det bør vere tilgong for tredjepart til å krevje erstatning av føretak som bryt med dei avhjelpande tiltaka.