Hjem
Forskargruppe for europarett

Ingen norsk medieansvarslov

Om det går som medieansvarsutvalgets flertall vil, blir det ingen norsk medieansvarslov.

Hovedinnhold

Om det går som medieansvarsutvalgets flertall vil, blir det ingen norsk medie­ansvarslov. Flertallet går primært inn for å styrke personvernet i en digital mediehverdag ved hjelp av utenomrettslige tiltak som for eksempel å styrke hjelpetjenesten slettmeg.no. For øvrig foreslår utvalget blant annet at særbestemmelsen om straffe­rettslig redaktøransvar blir opphevet og at skyldkravet ved over­tredelse av straffelovens bestemmelse om vern av privatlivets fred blir endret fra forsett til uaktsomhet.

Presseomtalen av Mediansvarsutvalgets innstilling NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag er så langt preget av at bransjen er skuffet over resultatet av utredningsarbeidet. Mindretallet på tre, som vil ha en medie­ansvarslov, har fått mye av spalteplassen.

Sett fra flertallets side er det ikke uten grunn at mindretallet blir famlende i sitt forsøk på å konkretisere innholdet av en medieansvarslov. For det første er det ingen enighet innad i bransjen, mellom Norsk Redaktørforening og Norsk Journa­listlag, om hvilken juridisk ”medisin” som gir ytringsfriheten opti­male kår. For det andre er det blitt atskillig vanskeligere å definere hvem som tilhører ”bransjen” - hvem tilhører egentlig den ”redigerte sfære” i bloggernes tidsalder? Hvem skal falle inn under lovens virkeområde?

Når det hevdes at avgrensningsproblemer er løst med lov om redaksjonell fridom, tar verken bransjen eller mindretallet inn over seg det faktum at det kreves skarpere grensedragninger når det er tale om å pålegge juridisk ansvar enn når det er tale om å proklamere frihetsrettigheter.

Når mindretallet skal peke på elementer som må inn i en medieansvarslov, blir et objektivt straffe­rettslig eneansvar for redaktøren og et absolutt kildevern nevnt. Dette er sentrale elementer i den nokså kuriøse svenske ytringsfrihets­lov­givingen som har røtter helt tilbake til 1776. Det er vanskelig å se at mindre­tallets forslag til medieansvarslov kan bli en egnet lov for vår tid. Det er også vanskelig å se et genuint samfunnsmessig behov for å samle ansvarsregler for en vanskelig definerbar bransje i en egen lov.

For nærmere studier av Medieansvarsutvalgets innstilling, se:

http://www.regjeringen.no/pages/16598422/PDFS/NOU201120110012000DDDPDFS.pdf

Ragna Aarli

Medlem av flertallet i utvalget