Hjem
Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett

EØS-rett

Ny bok utgitt av professor ved juridisk fakultet Halvard H. Fredriksen og Gjermund Mathisen

Hovedinnhold

"EØS-rett" av Halvard H. Fredriksen og Gjermund Mathisen

EØS-avtalen gjør Norge (og Island og Liechtenstein) til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten og en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i fremstillingen står forholdet til EU-retten, herunder mekanismene for løpende endring av EØS-avtalen og de særegne metodiske utfordringene som følger av målsetningen om ensartet EU/EØS-rettslig fortolkning (homogenitetsprinsippet). Videre omtales EØS-avtalens regler for kontroll med at regelverket etterleves, og de rettslige virkningene av brudd på reglene. Særlig oppmerksomhet er viet reglene om EØS-rettens gjennomføring og gjennomslag i avtalepartenes interne rettssystemer – altså både i EFTA-statene (med særlig vekt på norsk rett) og i EU og EUs medlemsstater. Boken passer som innføring i så vel EU-rett som EØS-rett for juridiske studenter, men den vil også være av interesse for erfarne jurister.

 

Forfatterne:

Halvard Haukeland Fredriksen er professor i EU/EØS-rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og er tilknyttet forskergruppen for konkurranse- og markedsrett og Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

Gjermund Mathisen er nyutnevnt direktør for EFTAs overvåkningsorgans (ESA) konkurranse og -statsstøtteavdeling. Han har tidligere arbeidet i ESAs avdeling for Legal and Executive Affairs, vært utreder ved EFTA-domstolen i Luxembourg og rådgiver i Lovavdelingen i Justisdepartementet.

 

Forlag: Fagbokforlaget
Utgitt: Bergen, 17 June 2014
Språk: Norsk
ISBN: 978-82-450-1643-7