Hjem
Forskargruppe for europarett
Avhandling

Postdoktor Malgorzata Cyndeckas avhandling "The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application"

Postdoktor Malgorzata Cyndecka sin avhandling "The Market Economy Investor Test In EU State Aid Law: Applicability and Application" er nå publisert. Avhandlingen omhandler en analyse av det økonomiske instrumentet MEIP (The Market Economy Investor Test) som er en test EU-domstolen og EFTA-domstolen benytter i forbindelse med undersøkelser av et lands statstøtteordninger.

Malgorzata
BOKAKTUELL: Postdoktor Małgorzata A. Cyndecka er aktuell med en bok om statsstøtte til private og offentlige bedrifter, basert på hennes egen doktorgradsavhandling.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Pressemelding fra disputas:

Avhandlingen omhandler en analyse av The Market Economy Principle Test (MEIP) - markedsøkonomiske investorprinsippet eller «privatinvestortesten» som er et sentralt  økonomisk instrument innen statsstøtteregler. EU/EØS-statsstøtteregelverket setter grenser for muligheten medlemsstater har til å gi støtte til næringsvirksomheter. I utgangspunktet er statsstøtte som vrir eller truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen i EU/EØS-området forbudt. Statsstøttebegrepet, slik dette er definert i artikkel 107(1) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalen artikkel 61(1), omfatter støtte i enhver form som kommer fra offentlige kilder. Slik støtte kan for eksempel komme i form av direkte tilskudd, lån, garanti eller fritak fra skatter og avgifter.

Staten, kommuner eller fylker kan likevel investere i foretak uten at dette anses som statsstøtte, dersom de opptrer på samme måte som en rasjonell og profittorientert privatinvestor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet. Slike investeringer er i samsvar med MEIP.

Avhandlingen drøfter spørsmål om anvendbarheten til MEIP, dvs. om testen kan anvendes i den aktuelle situasjon, og dens anvendelse, dvs.  hvordan man skal sammenlikne statens investering med den tilsvarende investering gjort av en hypotetisk, og profittorientert privat entreprenør, kreditor, långiver, eller selger. Avhandlingen påviser at testen innebærer en reell økonomisk vurdering av det offentlige som markedsaktør, og dermed ikke utgjør en skjønnsmessig vurdering med politiske undertoner. Privatinvestortesten bidrar dermed til at statsstøttereglene oppnår sitt formål, og fremmer like vilkår for alle markedsaktører.