Hjem
Kunnskap, politikk og organisering

Kvalitetsreformen i komparativt perspektiv

I en spesialutgave av tidsskriftet ”Higher Education Policy” har forskere fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/ Uni Rokkansenteret og NIFU STEP sammen med en rekke tyske kolleger sammenlignet det siste tiårets reformer innen høyere utdanning i Tyskland og Norge.

Hovedinnhold

Special Edition: Two great European ideas: Comparing Humboldt and Bologna

Utgangspunktet for den komparative studien har vært å sette Kvalitetsreformen i høyere utdanning inn i et større internasjonalt perspektiv, og diskutere sentrale kjennetegn ved denne reformen opp mot mer overordnede idealer som ofte målbæres gjennom begreper som ”Humboldt” og ”Bolognaprosessen”. Ett av de sentrale spørsmål som belyses i studien er om Kvalitetsreformen kan ses på som et farvel til ”Humboldtidealet” i norsk høyere utdanning? Analysen viser imidlertid at Kvalitetsreformen inneholder elementer som kan sies å støtte opp under både ”Humboldt” og ”Bologna”, og at endringene som skjer i norsk høyere utdanning ikke bare kan ses på som en modernisering av universiteter og høyskoler, men også i relasjon til mer historiske idealer.

Rokkansenteret og NIFU STEP var i sin tid sammen om å evaluere Kvalitetsreformen i Norge, og den foreliggende studien er finansiert av Norges Forskningsråd.

 

I spesialutgaven finnes blant annet følgende  bidrag:

Svein Michelsen:  Humboldt Meets Bologna

Ivar Bleiklie & Stefan Lange: Competition and Leadership as Drivers in German and Norwegian University Reforms

Barbara M Kehm, Svein Michelsen & Agnete Vabø:  Towards the Two-cycle Degree Structure: Bologna, Reform and Path Dependency in German and Norwegian Universities