Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 - GEO - Atle Nesje

De syv søstre på Helgelandskysten: rekonstruksjon av de siste botnbreene

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse / Project description

De sju søstre på Alsta, Helgeland, er et SV-NØ-orientert fjellmassiv med syv fjelltopper adskilt av fem botner. Berggrunnen er homogen granitt gjennomsatt av kvartsganger. Høyden på fjelltoppene faller svakt sørover. Fire av botnene har en mer eller mindre velutviklet botnform med terskel, og botnbunnene blir også lavere sørover. Fire av botnene har tydelige randmorener i den NV-vendte fjellsiden ned mot strandflaten. Marin grense er observert til å være 105 m o.h. (Follestad 1992). Formålet med prosjektet er å rekonstruere de siste botnbreene på Alsta i tid og rom.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Når ble randmorenene avsatt og hvor store var breene? Kan man estimere hvor mye materiale de siste botnbreene fjernet? Kan den siste lokalglasiasjonen på Alsta bidra til å forklare hvorfor botnene tilsynelatende har en SV-NØ-trend med tanke på størrelse og høyde over havet?

Test (arbeid)
Kartlegging av randmorener (felt og flybilder). Prøvetaking av moreneblokker på de best bevarte randmorenene til 10 Be-eksponeringsdatering. Innsamling av R-verdier ved bruk av schmidthammer fra de best bevarte randmorenesegmentene. Rekonstruksjon av breenes likevektslinjer og areal.

Follestad BA. 1992. Tjøtta 1826 IV. Kvartærgeologisk kart M 1:50 000 med beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse.

Krav for opptak/ Prerequisites

GEOV106/GEOV110. Førerkort kreves for gjennomføring av feltarbeid.

Felt-, lab- og analysearbeid

Feltarbeid over en 2-ukers periode (august 2019), labarbeid hele høsten 2019.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)

V-2019
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi 10 sp)
GEOV229 Geomorfologi (10 sp)
GEOV326 Kvartære prosesser (10 sp)
H-2019
GEO215 GIS (10 sp)
GEOV217 Geofarer (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp)
ev. GEOV226 Lab (10 sp)