Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Atle Nesje

Skredkartlegging og -kronologi mellom Indreeide og Korsmyra, Eidsdal, indre Sunnmøre

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Skredavsetninger er vanlige i norske daler og fjorder. Området Indreeide - Korsmyra var i hovedsak isfritt i yngre dryas, og skredavsetninger kan derfor ha blitt avsatt siden før da. Anvendelse av kalibrert schmidthammer-eksponeringsdatering gir aldre som er konsistente med aldre fra 10Be-eksponeringsdatering. For flater av vestnorsk gneis viser det seg at schmidthammer-datering ofte gir samme nøyaktighet som 10Be-aldre, men bedre presisjon (jf. Wilson et al. under vurdering). Formålet med prosjektet er å kartlegge ulike skredprosesser i feltområdet og etablere en kronologi over hendelser.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Har ulike skredprosesser dominert i studieområdet til ulik tid? Kan terrestrisk skredkronologi forbedre skredkronologien i fjordene? Opptrådte stein- og fjellskred hyppigst i de første par tusen år etter deglasiasjonen, mens snø- og flomskredaktivitet fluktuerer mer i takt med klimaendringer?

Test (arbeid)
Utføre feltarbeid med skredkartlegging etter ny standard fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Samle inn R-verdier fra ulike skredavsetninger ved bruk av schmidthammer. Bruke publiserte schmidthammer-kalibreringsdatasett (0-12 ka) for Sunnmøre til å datere ulike typer skredavsetninger i feltområdet og sette disse inn i geologisk og paleoklima kontekst. Sammenligne skredkronologi fra dalen med skredkronologi i Geiranger- og Sunnylvsfjorden.

Krav for opptak

GEOV106/GEOV110. Førerkort kreves for gjennomføring av feltarbeid.

Eksterne data? / External data?
Digitale høydemodeller tilgjengelig via https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

Felt-, lab- og analysearbeid
Feltarbeid over en 3-ukers periode (juni/juli 2019)

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)

V-2019
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi 10 sp)
GEOV229 Geomorfologi (10 sp)
GEOV326 Kvartære prosesser (10 sp)
H-2019
GEO215 GIS (10 sp)
GEOV217 Geofarer (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp)
ev. GEOV226 Lab (10 sp)