Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Henriette Linge

Erosjonsrater og landskapsutvikling på Andøya, Vesterålen

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Andøya er den nordligste av øyene i Vesterålen og den med kortest avstand til eggakanten. Glasiale og periglasiale landformer er vanlige, og både regional og lokal glasiasjon står bak de glasiale formene. Tidligere arbeid av Nesje et al. (2007) viser at noen flater har høyere 10Be-konsentrasjoner enn hva som er forenelig med deglasiasjonstidspunktet. Dette kan man anvende til å skaffe informasjon om erosjon over lang tid. Formålet med prosjektet er å analysere erosjonsrater modellerte fra konsentrasjonen av in situ kosmogene nuklider ( 10Be, 26Al, ev. 14C) i eksponerte berggrunnsflater.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Andøyas topografi i dag antas å være et resultat av de prosesser som har virket på overflaten over korte og lange tidsrom. Gjenspeiler berggrunnsprøver fra strandflaten, fjellsidene og platåene ulike erosjonsrater?

Test (arbeid)
Feltarbeid på identifiserte nøkkellokaliteter, inkludert innsamling av nytt prøvemateriale. Laboratoriearbeid, inkludert preparering av Al- og Be-fraksjoner for AMS-analyse. Analyse av 26Al/10Be-data for modellering av erosjonsrater, sammenstilling og vurdering av erosjonsrater fra Andøya og sammenligning med erosjonsrater fra andre områder.

Krav for opptak

GEOV106/GEOV110. Førerkort kreves for gjennomføring av feltarbeid.

Eksterne data? / External data?
Digitale høydemodeller for deler av Andøya via https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

Felt-, lab- og analysearbeid
Feltarbeid 1 uke (august 2019), labarbeid hele høsten 2019.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp) 

V-2019:
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi 10 sp)
GEOV229 Geomorfologi (10 sp)
GEOV326 Kvartære prosesser (10 sp)
H-2019:
GEO215 GIS (10 sp)
GEOV217 Geofarer (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp)
ev. GEOV226 Lab (10 sp)