Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Henriette Linge

Botnutvikling på Alsta: hvor lang tid tok det å lage De sju søstre?

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

De sju søstre på Alsta, Helgeland, er et SV-NØ-orientert fjellmassiv med syv fjelltopper adskilt av fem botner. Berggrunnen er homogen granitt gjennomsatt av kvartsganger. Høyden på fjelltoppene faller svakt sørover. Fire av botnene har en mer eller mindre velutviklet botnform med terskel, og botnbunnen blir også lavere sørover. Fire av botnene har tydelige randmorener i den NV-vendte fjellsiden ned mot strandflaten. Berggrunnsprøver fra den sørligste botnen ble samlet inn i 2018 og er under preparering for analyse av Al- og Be-nuklider. Formålet med prosjektet er å belyse erosjonsrater og landskapsutvikling gjennom kvartærperioden ved analyse av multiple kosmogene nuklider.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Tendensen til lavere botnbunn/større botner i sørdelen av massivet må forklares. Er de dannet over samme tidsrom, men med ulike erosjonsrater, eller med like erosjonsrater over ulike tidsrom?

Test (arbeid)
Kartlegging av botnformer og tilhørende parametre (jf. Barr og Spagnolo 2015) i felt, samt fra kart og flybilder. Innsamling av kvartsprøver til preparering av Al- og Be-prøver for AMS-analyse (nordligste botn + en annen). Analysere eksisterende og nye 26Al/10Be-resultater for modellering av erosjonsrater.

Krav for opptak
GEOV106/GEOV110. Førerkort kreves for gjennomføring av feltarbeid.

Felt-, lab- og analysearbeid
Feltarbeid over en 2-ukers periode (august 2019), labarbeid hele høsten 2019.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)
V-2019:
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi 10 sp)
GEOV229 Geomorfologi (10 sp)
GEOV326 Kvartære prosesser (10 sp)
H-2019:
GEO215 GIS (10 sp)
GEOV217 Geofarer (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp)
ev. GEOV226 Lab (10 sp)