Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt GEO - Haflidi Haflidason

Holosene maringeologiske og miljørelaterte prosesser i Sørfjorden/Veafjorden, Osterøy

Dette masterprosjektet er ledig fra opptaket høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

De vestlandske fjordene har vært en livsviktig matkiste og transportåre for befolkningen i Vestnorge uansett årstider eller skiftende klimascenarier. Den smale og dype basseng-formen danner et ekstremt topografisk landskap og frodig miljø under havoverflaten samtidig. På grunn av disse ytre tersklene har fjordbassengene også fanget og akkumulert mye av sedimentene som ble dannet når isen smeltet vekk mot slutten av siste istid. I tillegg munner hovedsakelig all avrenning fra land ut i disse fjordarmene og blir akkumulert der. I et landskap karakterisert av bratte ustabile og høye fjellsider og dype og smale fjorder bevarer fjordbassengene ett høyoppløselig sammenhengende arkiv av skredhendelser og av den geologiske- og klimatiske utviklingen i Vestnorge. I tillegg har det blitt økt fokus de siste årene på å benytte disse fjordbassengene som deponi for masser hentet ut fra vei- og jernbanetunnelarbeid. Det er foreløpig liten kunnskap tilgjengelig om disse bassengene. Nyere studier på disse fjordbassengene har demonstrert hvor viktig det er å hente inn en bred kunnskap om både de maringeologiske og de geokjemiske prosessene i disse avsetningene. Denne studien vil ha en fokus både begge disse prosessene.

Denne oppgåva går ut på å studere geologiske- og geokjemiske sen-holosene sedimentasjonsprosesser i marine kjernar ved hjelp av moderne kjerneanalyseteknikkar på EARTHLAB og lage ein tidsmodell. I dette prosjektet vil ein arbeide med samfunnsrelevante problemstillingar frå nærmiljøet. Det vil gje studenten erfaring i å arbeide med moderne kjerneanlayseteknikkar, og integrere ulike datatypar. Prosjektet vil gje studenten ekspertise som er nyttig både på private, offentlige og akademiske arbeidsplassar.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) 

Haust/Vår 2019-2021:
GEOV222 Paleoklimatologi
GEOV217 Geofarer
GEOV228 Kvartær geokronologi
GEOV302 Anvendt dataanalyse i geovitenskap
GEOV231 Maringeologisk felt- og laboratoriekurs
GEOV243 Akvatisk geokjemi

Felt- lab- og analysearbeid

Tokt høsten 2019 for innsamling av Chirp-profiler og kjernedata. Analyse av Chirp-profiler og kjerneanalyse på EARTHLAB.