Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt

Etablering av askestratigrafi i innsjøarkiver fra deglasiasjonsperioden i Utsira-Karmøy området

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn: Bruken av askelag som kronostratigrafisk eller kronologisk verktøy for å knytte sammen forskjellige paleoklimatiske arkiv har vært viktig dateringsmetode de siste tiårene. En del vulkanske utbrudd er kjent fra tidsperioden ca. 18 ka og til og med yngre dryas i terrestriske arkiver (innsjø/bassenger) i Europa og i iskjerner fra Grønland som kan utnyttes for å utbedre kronologien i disse arkivene. Noen av disse askelagene har vært funnet forskjellige steder i Skandinavia. Disse deglasiasjonsarkivene har vært svært utfordrende å datere med 14C metoden så identifisering av godt daterte askelag for vil være målsetningene med denne oppgavene. En mer detaljert og pålitelig kronologi av disse deglasiasjonsavsetningene fra Utsira-Karmøy området vil bidra til bedre kunnskap om avsmeltnings historien av det Skandinaviske isdekket i Nordsjøen og vestlands Norge.

Hypotese (vitenskapelig problem): Denne oppgaven vil fokusere på å etablere en askestratigrafi for innsjøsedimenter i Utsira-Karmøy området for tidsperioden tidlig deglasiasjon og til og med yngre dryas. Spesielt i perioden før allerød har det vært utfordrende å få datert med 14C metoden stratigrafien in innsjøsedimenter for å få etablert en pålitelig kronologi når disse områdene ble isfrie. Både analyser fra iskjerner (Grønland) og innsjøsedimenter fra Sverige har vist forekomst av askelag som kan benyttes for korrelasjon og datering i disse åre allerød periodene. Gjennomført parallelt på samme kjernestratigrafi som en del av EARTHLAB metode utviklings program.

Test (arbeid): Oppgaven vil fokusere på å identifisere og ekstrahere askepartikler i innsjø sediment arkiv ved hjelp av forskjellige metoder og instrumenter på EARTHLAB og utføre en geokjemisk analyse av disse askelagene for verifisering og korrelasjon mot iskjerne askekronologi.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) :
GEOV223 (10 stp) – Kvartære havnivåendringer
GEOV226 (10 stp) - Lab- og metodekurs i kvartærgeologi
GEOV222 (10 stp) – Paleoklimatologi;
GEOV229 (10 stp) - Geomorfologi
GEOV228 (10 stp) – Kvartær geokronologi
GEOV326 (10 stp) – Kvartære miljø, prosessar og utvikling

Særskilte krav for opptak til prosjektet / Prerequisites
GEOV110 (10 stp) innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi
GEOV109 (10 stp) Innføring i geokjemi

Felt- lab- og analysearbeid:
Kjernematerial har vært samlet inn og er tilgjengelig på GEO. Alt analysearbeidet vil bli gjort på EARTHLAB.