Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
MASTERPROSJEKT - JOHN-INGE SVENDSEN (KP)

Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer på Værlandet utenfor Sognefjorden

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse / Project description
Motivasjon (bakgrunn):
Den overordna målsetningen er å få ny kunnskap om utbredelsen, tykkelsen og dynamikken av den Skandinaviske innlandsisen i Vest-Norge gjennom avsmeltingsperioden og hvordan samspillet med havnivå- og klimaendringene var. En god forståelse av prosessene er også en forutsetning for å kunne gjøre gode prediksjoner om hvordan isdekkene på Grønland og i Antarktis vil bli influert av den globale oppvarmingen. Dette krever at det fremskaffes nye geologiske data som kan utnyttes til å rekonstruere ismarginen i ulike faser, havnivåendringene, strandlinjegeometrien og hvordan alt dette henger sammen med klima og topografi. I dette prosjektet skal det bl.a. gjøres boringer i innsjøbassenger på Værlandet for å datere avsmeltingshistorien og for å rekonstruere havnivåendringene som har
funnet sted etter at området ble isfritt.


Hypotese (vitenskapelig problem):
Eksisterende data tyder på at isen under siste istids glasiale maksimum for omkring 20,000 år siden strømmet mot vest og nordvest nokså uavhengig av topografien. Foreliggende dateringsresultater viser at Værlandet ble permanent isfritt en gang i tidsrommet 16-14,000 år siden, men det knytter seg fremdeles usikkerhet til når dette skjedde. Fra tidligere boringer i to innsjøbassenger er det funnet spor etter store havnivåendringer, men hvor store disse har vært og det eksakte forløpet er ukjent. Det er her også funnet tydelige spor etter Storegga-tsunamien som skyllet innover øygruppen for 8200 år siden, men hvor store disse flodbølgene var her ute og om det har vært flere slike hendelser er ukjent.

Test (arbeid):
Det skal i dette prosjektet gjøres nye boringer ute på Værlandet for å undersøke sediment- stratigrafien i innsjøbassenger som ligger i ulik høyde over havet. Formålet er primært å utarbeide en ny havnivåkurve for dette området og som viser hvordan forløpet har vært helt siden området ble isfritt. I tillegg er det ønskelig å rekonstruere miljøendringene, bl.a. for å få mer kunnskap om sjøisens utbredelse i den senglasiale perioden og for å kartlegge oppskyllingen av Storeggatsunamien og lignende hendelser. Det er en fordel (men ingen forutsetning) at to studenter samarbeider om prosjektet, men det vil være ulik faglig fokusering.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima (10 sp); GEOV226 Kvartærgeologisk felt- og laboratorie-kurs (10 sp); GEOV326 Kvartære miljø, prosesser og utvikling (10 sp); GEOV 230 Glasialgeologi (10 sp); GEOV223 Kvartære havnivåendringer (10 sp); GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp) eller GEO215 Geografiske informasjonssystem (10 sp).

Særskilte krav for opptak til prosjektet:
GEOV 110. Innføring i terrestrisk og marin kvartærgeologi
Prosjektet vil kreve feltarbeid ettersom det skal gjøres boringer i innsjøbassenger. Studentene bør derfor være i rimelig bra fysisk form og ha nødvendig entusiasme og pågangsmot til å gjøre slikt feltarbeid.

Eksterne data:  
LIDAR kartlegging og databaser

Felt- lab- og analysearbeid
Arbeidet baseres på innsjøboringer i på Værlandet utenfor Sognefjorden. Dette innbefatter analysearbeid og dokumentasjon av innsamlet materiale, herunder både geologiske og geofysiske data (CHIRP/georadar). Borekjerner skal analyseres ved hjelp av diverse laboratoriemetoder (datering, grunnstoffbestemmelse, sedimentologi, mikrofossiler). Feltarbeidet vil kunne ha 2-4 ukers varighet og bestemmes etter avtale.