Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
MASTERPROSJEKT - HELGA (KIKKI) FLESCHE KLEIVEN (KP)

Høyoppløselig klimarekonstruksjon over varme event A2 (AIM12) i det sørøstlige Stillehavet

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse:
Innledning (problemstilling):
Kunnskap om fortidens klima er viktig for å kunne skille naturlige klimaendringer fra de menneskeskapte. Nye høyoppløselige datasett fra det sørøstlige Stillehavet viser betydningen av Sørishavet i klimasystemet og er de marine analogene til de Antarktiske iskjernene. Rekonstruksjonen av endringer i temperatur og saltinnhold i både overflate og intermediære vannmasser er basert på stabil isotopanalyser av mikrofossiler i materialet hentet fra havet utenfor den Chilenske kysten. Her kan man registrere både variasjoner i det sørlige vestavindsbelte og i de Antarktiske intermediære vannmassene som har stor betydning for jordensklima. De nye resultatene viser at forandringer i havtemperaturen i det sørlige Stillehavet kanha betydelig innflytelse på tropiske vannmasser og dermed tropiske klimaforandringer. Resultatene viser raske og betydelige tiårs- og hundreårsvariasjoner i temperatur og saltinnhold i overflate vann og intermediært vann i Stillehavet. Hvis slike naturlige variasjoner oppstår i dag kan de vekselvis minske eller forsterke de menneskeskapte klimaendringene. Resultatene kan brukes i modeller som simulerer både fortidens, nåtidens og fremtidensklimaendringer.

Hypotese (vitenskapelig problem):
- Å analysere variabiliteten til overflatevannmasser og det Patagonianske Isdekket over AIM2 fra International Ocean Discovery Program Kjerne 1233
-Teste om klimasignalet i det sørøstlige Stillehavet (overflate datasett fra Site 1233) og Chile (IRD fra Site 1233) kan korreleres med de som er registrert i Antarktis (iskjerner) og sørishavetsom helhet
-hva er disse klimamønstrenes rolle i det ekvatoriale Stillehavet med hensyn til den bipolare “seesaw”-hypotesene.

Test (arbeid):
I denne oppgaven skal klimavariabiliteten i denne regionen studeres i enda større detaljgrad ved å applikere nye analysemetoder. Oppgaven er basert på allerede innsamlet maringeologisk kjernemateriale fra det sydøstlige Stillehavet (ODP Site 1233) og dekker et varmt intervall i marin isotoptrinn (MIS) 3. Formålet med prosjektet er 1) å analysere og studere i detalj hav-atmosfære sirkulasjons endringer over et varmt intervall i Marin Isotoptrinn 3 med fokus på overflate temperatur variabilitet og endring i front posisjoner 2) rekonstruere isdekke variabilitet ved hjelp av istransporterte sediment korn i kjernemateriale og stabil isotope analyser.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV 217 (10stp)
GEOV 222 (10stp)
GEOV 231 (10stp)
GEOV 300 (5stp)
GEOV 324 (5stp)
GEOV 331 (5stp)
GEOV 342 (10stp)

Særskilte krav for opptak til prosjektet:
Ta kontakt med veileder for å diskutere detaljene rundt oppgaven.