Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
MASTERPROSJEKT - GEOFARER

Undersøkelser av potensiell sammenheng mellom skred og jordskjelv i fjorder på Sunnmøre: Ferjefri-E39 fjordkryssinger

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
I dette masterprosjektet skal det undersøkes om det er en sammenheng mellom observerte skredhendelser og jordskjelv i fjorder på Sunnmøre der det er gjort grunnundersøkelser for fjordkryssinger til nye ferjefrie E39. I disse fjordene er det observert avsetninger etter en mengde undersjøiske skred. Siden mulige løsninger for fjordkryssinger med ferjefri-E39 innebærer installasjoner på fjordbunnen er det viktig å få kontroll over utløsningsmekanismene og frekvensen av disse skredene. Denne problemstillingen skal undersøkes ved en kombinasjon av marine og landbaserte geologiske undersøkelser og modellstudium der ulike styrker av jordskjelv blir testet som utløsningsmekanisme for de observerte skredene.

Dette prosjektet er en del av et samarbeidsprosjekt mellom UiB og Statens Vegvesen. En stor mengde maringeologiske- og geofysiske data og material er allerede samlet inn av Fugro på oppdrag fra Statens Vegvesen og er tilgjengelig for prosjektet. Det vil i tillegg bli samlet inn mer kjernemateriale og geofysiske data ved et tokt med G.O. Sars i tidsrommet 23. – 30. april 2020. Geomorfologiske undersøkelser samt data og materiale fra innsjøer vil bli samlet inn gjennom en feltekspedisjon sommeren/høsten 2020. Det vil være mulighet/ønskelig for interesserte kandidater til å delta på feltarbeid og tokt.

Interesse for å delta på tokt og feltarbeid må meldes snarest. Videre innretning og avgrensing av masterprosjektene vil bli utført i samråd med interesserte kandidater.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp): 
GEOV217 / Geofarar (10 stp)
GEOV302 / Dataanalyse i geovitskap (10 stp)
GEOV231 / Maringeologisk felt- og laboratoriekurs
GEOV228 / Kvartær geokronologi (10)
GEOV223 / Kvartære havnivåendringer (10)

Felt- lab- og analysearbeid:
Feltarbeid Sunnmøre Sommer/Høst 2020
Arbeid med sedimentkjerner på EarthLab