Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Geofare

En geofare kan defineres som en geologisk tilstand som representerer eller har potensiale til å utvikle seg til en tilstand som fører til skade eller ukontrollert risiko.

Hovedinnhold

Skred er som regel et resultat av en naturlig geologisk prosess. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut. Dersom skredmassene treffer en innsjø eller fjord, kan det dannes flodbølger som kan bli mange titalls meter høye. Jordskred kan utløses i perioder med mye nedbør, når morenejord og stein i bratte skråninger løsner. Geologisk kunnskap er derfor helt nødvendig for å kunne vurdere skredfare. Skred forbindes ofte med store ulykker og katastrofer som fører til tap av menneskeliv og  materielle ødeleggelser. Katastrofehendelser som snøskredene i Vassdalen og i Odda, fjellskredene med tilhørende flodbølger i Loen og Tafjord og kvikkleireskredene i Rissa og Verdal er noen av de verste skredulykkene i vårt land. I løpet av de siste 150 årene har omtrent 2000 mennesker mistet livet i skredulykker i Norge. Statistisk kan vi forvente 2-3 store fjellskred, 2-3 store leirskred og 3-4 store snøskred i løpet av de neste 100 årene. Medlemmer av forskningsgruppen rekonstruerer skredhendelser i fortiden ved hjelp av historiske dokumenter og innsjøsedimenter.