Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
GEOV231 tokt ombord i F/F "G.O.Sars"

Maringeologisk treningstokt (GEOV231) med F/F "G.O.Sars"

Toktdeltakere ombord i F/F "G.O.Sars
Bildet viser forskere og studenter om bord i F/F ”G.O.Sars” som deltok på GEOV231 maringeologiske kurset 13.-15. februar 2016.
Foto/ill.:
Haflidi Haflidason

Hovedinnhold

Nylig var 14 studenter fra GEO, under ledelse av professor Haflidi Haflidason, på det årlige maringeologiske undervisningstoktet i kurset GEOV231 med F/F ”G.O.Sars. På dette kurset får studentene trening i å planlegge og å gjennomføre innsamling av maringeologiske data (seismikk og prøvetaking) på ett moderne forskningsfartøy. Kurset tar også sikte på å gi deltagerne erfaring om arbeidsrutiner på et forskningsfartøy. I år ble feltdelen av kurset gjennomført som et tredagerstokt i fjordområdene sør for bergen og i Sunnhordaland.

Studentene ble delt inn i grupper som fikk hvert sitt fjordsystem der de samlet inn TOPASprofil, batymetriske data og sedimentprøver ved hjelp av en fallprøvetager og multiprøvetaker. De innsamlede data er studentene allerede i gang med å bearbeides og resultatene vil bli presentere i en maringeologisk eksamens rapport. Fjordområdene på Vestlandet, har vist seg å være ett unikt maringeologiskt feltområde hvor studentene blir kjent med sedimentasjonsprosesser, slik som skred, og sedimentasjonsmiljø relatert til glasiasjonar og påfølgende isavsmelting.