Hjem
Forskergruppen Litteratur og vitenskap

Forskningsseminar

Forskergruppen ”Litteratur og vitenskap” arrangerte et forskningsseminar i Bergen 11. til 12. desember 2008 om møtet mellom skjønnlitteratur og vitenskap i det 19. og 20. århundre.

Hovedinnhold

 I løpet av de siste to århundrene har den naturvitenskaplige rasjonalitet og praksis, i et stadig akselererende tempo, endret virkeligheten og våre forestillinger om virkeligheten radikalt. Det mekanistiske og materialistiske vitenskapssyn har i kraft av sine spektakulære erobringer vært dominerende siden det 19. århundre. I takt med de vitenskaplige og teknologiske fremskritt har erkjennelsesbegreper som tid og rom, ånd og materie, natur og kultur, oss selv og de andre, tro og viten blitt stadig mer uhåndterlige. På den ene siden er skjønnlitteraturen blitt marginalisert av den ekspanderende naturvitenskap og har særlig siden romantikken prøvd å markere sine fortrinn, sin egenart og egne domener i forhold til de eksakte vitenskaper. På den andre siden finner man eksempler på hvordan skjønnlitteraturen bemektiger seg eller underlegger seg, tilpasser og omtolker eller opponerer mot de naturvitenskaplige modeller, instrumenter og terminologier innenfor naturalistiske og supranaturalistiske, fantastisk eller faktisk orienterte fiksjoner. 

Program