Hjem
Livsstilsepidemiologi
Hilde Kristin Refvik Riise er førsteforfatter på artikkel i Journal of the American Heart Association

Doblet risiko for akutt hjerteinfarkt etter svangerskapsforgiftning

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009.

Preeclampsia
Førstegangs koronar hjertesykdom etter preeklampsi: Rollen til redusert fostervekst, prematur fødsel og paritet
Foto/ill.:
COLOURBOX

Etter justering for andre faktorer som potensielt kunne påvirke sammenhengen (utdanning, sivilstatus og fødselsåret til det første barnet), hadde kvinner med svangerskapsforgiftning i ett eller flere svangerskap litt mer enn dobbelt så høy risiko for å rammes av en større koronar hendelse i oppfølgingsperioden, sammenlignet med kvinner som ikke opplevde svangerskapsforgiftning i noen svangerskap.
Du kan lese mer på UNIKARD sine sider.

Hilde Riise er førsteforfatter på artikkelen (Incident Coronary Heart Disease After Preeclampsia: Role of Reduced Fetal Growth, Preterm Delivery, and Parity) og er phd-student ved IGS. Dataene er hentet blant annet fra CVDNOR-prosjektet, Medisinsk fødselsregister, SSB, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. 

Se innslaget på NRK nyheter her (sett på lyd). NRK laget også artikkel på nett her

Du kan lese artikkelen her: J Am Heart Assoc. 2017 Mar 6;6(3).