Hjem
Marin biodiversitet
Nytt ERANET-prosjekt

Invaderende makroalger, hva skjer når sjøtemperaturen stiger?

Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.

Sargassum muticum in Øygarden
Sargassum muticum in Øygarden
Foto/ill.:
Mette Eilertsen

Nytt prosjekt

Førsteamanuensis Kjersti Sjøtun fra forskningsgruppen Marin biodiversitet er koordinator for et nytt ERANET-prosjekt. Prosjektet heter:  Invasive seaweeds in rising temperatures: Impacts and risk assessments (INVASIVES). Det 3-årige prosjektet begynte nå i mars 2013.

Sjøtun forklarer selv om ideen bak INVASIVES:

Europa er et kjerneområde for introduksjoner av akvatiske arter, med rundt 600 registrerte arter totalt. Blant de mest kjente marine makroalgene er invasive arter som Sargassum muticum, Codium fragile subsp. fragile, Gracilaria vermiculophylla, Bonnemaisonia hamifera og Heterosiphonia japonica. Disse, og andre introduserte makroalger, kan bli så tallrike at de kan dominere algevegetasjonen lokalt, og dermed helt eller delvis fortrenge de hjemlige habitatsbyggende algene. Dette vil kunne ha ukjente konsekvenser for artsmangfoldet i den kystnære sonen i Nord-Atlanteren. Prosjektet har som hovedmålsetting å etablere kunnskap for å forutsi hvilke effekter invasive makroalger vil ha på marine samfunn under klimavariabilitet og økende sjøtemperaturer I Nord-Atlanteren. Dette vil bli gjort ved å undersøke effekter av temperaturvariabilitet på spredningsrekkevidde og forekomster av introduserte makroalger, og ved å undersøke hvordan invasive eller potensielt invasive makroalger vil kunne påvirke samfunnsstrukturen under ulike temperaturregimer.

Prosjektlaget består av syv ulike samarbeidspartnere fra fem land, og dekker den europeiske Nord-Atlatnerhavs-kysten fra Portugal til Norge. Effekter av introduserte makroalger på biodiversiteten vil bli studert gjennom en kombinasjon av ulike metoder der det inngår modellering, feltstudier, økologiske forsøk og molekylærbiologisk arbeide.  Vi vil spesielt konsentrere oss om utvalgte makroalger som er betraktet som invasive eller potensielt invasive. Effekter av temperaturvariabilitet vil bli studert i felles felt- og laboratorieforsøk og gjennom modellering.

Prosjektet startet opp 1. mars i år, og arbeidet vil bli organisert gjennom seks delprosjekt, der hvert av delprosjektene har en undermålsetning: 1) Finne de nye innvandringsveiene for marine makroalger til Europa; 2) Lage oppdaterte utbredelseskart av introduserte makroalger samt utvikle modeller for å forutsi utbredelse under ulike klimatiske forhold, 3) Undersøke hvilke økologiske prosesser som påvirker den lokale utbredelsen av utvalgte invasive makroalger, 4) Undersøke effekter av invasive makroalger på biodiversitet, fødekjede-relasjoner og produktivitet i lokale økosystem og under ulike temperaturegimer, 5) Undersøke hvordan invasive arter akklimatiserer seg og tilpasser seg nye forhold og 6) Undersøke den biokjemiske tilpassingen av invasive makroalger under ulike temperaturforhold.  De to første delprosjektene tar for seg introduksjonsvektorer og spredning av introduserte makroalger under variable klimaforhold, de neste handler om effekter på lokale marine samfunn, og de to siste handler om hvordan invasive makroalger tilpasser seg de nye voksestedene i Europa.