Hjem
Mediebruksgruppen

Om Mediebruksgruppen

Hva vi forsker på, hvordan du kan kontakte oss og hvem vi samarbeider med.

Hovedinnhold

Mediebruksgruppen (Bergen Media Use Research Group) ledes av Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne, som også leder forskningsprosjektene PREPARE (ERC, Moe), Mediebruk i krisesituasjoner (NFR, Ytre-Arne) og arbeidspakken WP1 Understanding Media Experiences i SFI MediaFutures. Les mer om disse og andre prosjekt i gruppen her

Mediebruksgruppen er et faglig og sosialt felleskap av forskere og masterstudenter som er interessert i mediebruk, tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap. Gruppen forsker på hvordan mennesker – som publikum, brukere og borgere – forholder seg til medier, og hvordan de gjennom mediene forholder seg til hverandre og samfunnet.

Vi er spesielt opptatt av mediebruk som forbindelsesledd mellom enkeltmennesker og samfunn, og analyserer demokratiske, politiske og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk. Vi jobber med teori- og metodeutvikling for å forstå medienes rolle i et digitalt samfunn. 

Forskningsgruppen arrangerer gruppemøter, workshops og åpne seminarer. Masterstudentene i gruppen får innblikk i aktuell mediebruksforskning, tilbakemelding på utkast og mulighet til å holde en prøvepresentasjon for gruppen. Forskere i gruppen underviser jevnlig på emnene MEVI102 Mediebruk: Teori og metode, MEVI222 Mediebruk, identitet og samfunn, og MEVI302 Avansert mediebruksanalyse, og arrangerer årlige PhD-kurs innen mediebruksforskning sammen med kolleger ved Roskilde Universitet.  

Samarbeidspartnere

Medlemmene i forskningsgruppen er tilknyttet en rekke ulike nettverk og forskere utenfor UiB. Kontakt oss gjerne for samarbeid!

Professor II: Dominique Pasquier (2016-2018), Irene Costera Meijer (2018-2020) og Janice Radway (2018-2020).

Gjesteforskere: Johan Lindell (2016), Hilde Stephansen (2019)Aristea Fotopoulou(2019), Julia Jakob (2021), Morten Sivertsen (2021), Maria Faust (2022)

Forskningsnettverk:

Roskilde Universitet - Audiences and mediated Life

Samarbeid mellom Mediebruksgruppen ved UiB og forskergruppen Audiences and Media Life ved Roskilde Universitet om et årlig PhD-kurs innen mediebruks- og publikumsforskning, annethvert år i Bergen og Roskilde. 

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap (DIGSSCORE)

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen, The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), er et av UiBs prioriterte satsingsområder. DIGSSCORE er en infrastruktur for avansert, tverrdisiplinær, samfunnsvitenskapelig datainnsamling og fasiliterer både det internettbaserte panelet Norsk Medborgerpanelet og data- og eksperimentlaben Medborgerlaben.

SCUD: Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation

Forskernettverk som er interesserte i prosesser knyttet til sosiale forskjeller, livsstil og mediebruk - spesielt med utgangspunkt i problemstillinger inspirert av Pierre Bourdieus Distinksjonen. Tar sikte på å samle etablerte og yngre forskere som deler disse interessene, og utfordre Bourdieus teorier gjennom empirisk forskning. Arrangerer konferanser annenhvert år.

Euromedia Research Group

Nettverk av europeiske forskere, stiftet i 1982 i forbindelse med en workshop om mediepolitikk. Arbeider innenfor rammeverket til the European Consortium for Political Research (ECPR), og tar sikte på å beskrive og analysere utvikling innen mediestruktur og mediepolitikk i Europa. Har hyppige møter, og gir jevnlig ut bøker og andre publikasjoner.