Hjem
Mediebruksgruppen

Om Mediebruksgruppen

Hva vi forsker på, hvordan du kan kontakte oss og hvem vi samarbeider med.

Hovedinnhold

Mediebruksgruppen (Bergen Media Use Research Group) forsker på hvordan mennesker – som publikum, brukere og borgere – forholder seg til medier, og hvordan de gjennom mediene forholder seg til hverandre og samfunnet.

Vi er er spesielt opptatt av de politiske, demokratiske, digitale og sosiokulturelle dimensjonene ved medie- og kulturbruk, og av mediebruk som forbindelsesledd mellom enkeltmennesker og samfunn. Vi jobber med teori- og metodeutvikling, og tar blant annet i bruk sosiologiske, estetiske, retoriske, psykologiske, demokrati- og kjønnsteoretiske perspektiv i vårt arbeid.

Gjennom gruppemøter, workshops og åpne seminarer jobber vi med å forvalte og utvikle vårt forskningsfelt. Forskningsgruppen er et fellesskap av ansatte og masterstudenter ved instituttet. Masterstudentene i gruppen får, ved siden av et innblikk i aktuell mediebruksforskning, tilbakemelding på utkast til oppgaven og mulighet til å holde en prøvepresentasjon for gruppen etter levert oppgave.

Samarbeidspartnere

Medlemmene i forskningsgruppen er tilknyttet en rekke ulike nettverk og forskere utenfor UiB. Kontakt oss gjerne for samarbeid!

Professor II: Dominique Pasquier (2016-2018), Irene Costera Meijer (2018-2020) og Janice Radway (2018-2020).

Gjesteforskere: Johan Lindell (2016), Hilde Stephansen (2019) og Aristea Fotopoulou(2019)

Forskningsnettverk:

Euromedia Research Group

Nettverk av europeiske forskere, stiftet i 1982 i forbindelse med en workshop om mediepolitikk. Arbeider innenfor rammeverket til the European Consortium for Political Research (ECPR), og tar sikte på å beskrive og analysere utvikling innen mediestruktur og mediepolitikk i Europa. Har hyppige møter, og gir jevnlig ut bøker og andre publikasjoner.

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap (DIGSSCORE)

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen, The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), er et av UiBs prioriterte satsingsområder. DIGSSCORE er en infrastruktur for avansert, tverrdisiplinær, samfunnsvitenskapelig datainnsamling og fasiliterer både det internettbaserte panelet Norsk Medborgerpanelet og data- og eksperimentlaben Medborgerlaben.

Roskilde Universitet - Nordic Audience Research Network

Samarbeid mellom Mediebruksgruppen ved UiB og forskergruppen Audiences and Media Life ved Roskilde Universitet om et årlig PhD-kurs innen mediebruks- og publikumsforskning, annethvert år i Bergen og Roskilde. 

SCUD: Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation

Forskernettverk som er interesserte i prosesser knyttet til sosiale forskjeller, livsstil og mediebruk - spesielt med utgangspunkt i problemstillinger inspirert av Pierre Bourdieus Distinksjonen. Tar sikte på å samle etablerte og yngre forskere som deler disse interessene, og utfordre Bourdieus teorier gjennom empirisk forskning. Arrangerer konferanser annenhvert år.