Hjem
Mediebruksgruppen

Studentmedlemmer

Forskningsgruppens studentmedlemmer arbeider med masteroppgaver knyttet til gruppas forskningsområde.

Cathrine Ommundsen: Digital frakobling – en studie av smarttelefonbruk og digital frakobling
Masteroppgaven undersøker både bruk og ikke-bruk av smarttelefon. Deloitte sin Medievaneundersøkelse fra 2018 viser at smarttelefonen oppleves som den viktigste enheten i norske husstander, samtidig gir flere uttrykk for at de forsøker å begrense bruken sin. Gjennom kvalitativ metode skal masteroppgaven studere smarttelefonbruk og frakobling med utgangspunkt i mediebrukerens egen erfaring. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilken rolle smarttelefonen spiller i mediebrukerens hverdag, og hvorfor noen ønsker å begrense bruken. Studien vil også fokusere på hvordan en begrenset smarttelefonbruk oppleves i en hverdag der det råder forventninger om å stadig være tilgjengelig og oppdatert. Dette utforskes ved at deltakerne i studien skal ha én uke med begrenset mobilbruk.
 

Jakob Naustdal: Castaway: Podcast og medieerfaringer
De siste årene har en avart av radiomediet gjort sitt inntog i medielandskapet. Podcaster har blitt et satsningsområde ikke bare blant tradisjonelle medier og mediehus, men også blant komikere, forskere og kjendiser. Podcaster er radio on-demand. Det er radio som er umiddelbar, som man kan ta med seg hvor som helst og som kan høres på når man vil. Man kan starte, stoppe, spole og pause etter behov. Det kan spilles av fra selve enheten, gjennom hodetelefoner/øreplugger og via bluetooth til bærbare eller stasjonære høyttalere og biler. Spesielt blant unge er dette mediet økende i popularitet. Dette masterprosjektet går ut på å kartlegge hvilke medieerfaringer unge podcast-brukere gjør seg. Prosjektet skal ta for seg hvordan medieerfaringer knyttet til alt fra den sosiale dimensjonen til den fysisksanselige persepsjonen gjør seg gjeldende. Hva er viktig for unge podcast-brukere i deres omgang med mediet? Hva sier medieerfaringene om podcastens rolle i dagliglivet? I hvilken grad utgjør dette individualiserte og personaliserte mediet en faktor i en sosial kontekst?

Andrea Waage: Memes og rollen de spiller i unge voksnes hverdagsliv, identitetsbygging og kulturelle felleskap
Memes, enten de kommer i form av bilder, videoer, en håndbevegelse, eller ord, spiller en sentral rolle i dagens ungdoms- og populærkultur. De er som regel humoristiske, og preger unge voksnes kulturelle felleskap i stor grad – både online og offline. Memes er som regel humoristiske og blir hovedsakelig brukt med formål om å underholde, men kan memes også ha en dypere betydning enn bare humor? Gjennom en kvalitativ studie vil prosjektet undersøke forholdet unge voksne har til digitale memes, og om disse har en påvirkning på informantenes identitet og følelse av felleskap. Med dette forsøker prosjektet å belyse et aktuelt, men lite utforsket tema.


 

Vilde Fagerland: Pasienters bruk av helseinformasjon på nett
Masterprosjektet studerer fastlegers opplevelse av pasienters søking etter helseinformasjon på internett. Vi vet at pasienter i økende grad søker etter helseinformasjon på internett, men vi vet lite om fastlegenes tanker og opplevelser rundt dette. Denne kvalitative intervjustudien tar for seg deres perspektiv og i hvilken grad de opplever at søking etter informasjon har en påvirkning på arbeidshverdagen. Er pasienters søking etter helseinformasjon en positiv utvikling i form av at vi får mer selvstendige pasienter, eller fører det til nye forventninger og økt press på fastlegene? I så fall hvilke utfordringer? Hvordan opplever fastlegene at pasientene tolker informasjonen de finner? Hva gjør denne informasjonssøkingen med dynamikken mellom pasienten og fastlegen? Ida Kvilhaug Sekanina: Sosiale medier som arena for kjønnsdebatt
Hva vil det si å være mann i dagens samfunn? Hvilke saker opptar menn i lys av likestillingsdebatten? Masteroppgaven sikter på å undersøke hvordan sosiale medier som Facebook kan fungere som en arena for kjønnsdebatt. Gjennom en etnografisk tilnærming, kombinert med dybdeintervju, vil prosjektet studere hvordan mannsrollen blir diskutert av menn, og hvordan sosiale medier kan fungere som en arena for fellesskap, meningsutveksling og mobilisering.